Електромагнітні властивості плазмоподібних середовищ

Автор: · Дата: 29 Ноябрь 2012 · Пока нет комментариев

Анотація курсу “Електромагнітні властивості плазмоподібних середовищ”

 для студентів радіофізичного факультету.

Викладач – Білецький М.М. – проф. кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій.

Курс- лекційний з практичними заняттями

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Електромагнітні властивості плазмоподібних середовищ” є формування теоретичних знань про електромагнітні явища у плазмоподібних середовищах.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Електромагнітні властивості плазмоподібних середовищ ” є  формування сучасних уявлень про електромагнітні властивості плазмоподібних середовищ.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

— властивості плазмоподібних середовищ;

— дисперсійні властивості об’ємних електромагнітних хвиль;

— дисперсійні властивості поверхневих електромагнітних хвиль;

— поляризаційні та енергетичні характеристики об’ємних та поверхневих хвиль;

— вплив магнітного поля на властивості об’ємних та поверхневих хвиль;

— циклотронний резонанс;

— ефекти Фарадея і Фойгта;

— об’ємні, поверхневі та двовимірні плазмони;

— дисперсійні властивості об’ємних електромагнітних хвиль у шарувато-періодичних кристалах;

— дисперсійні властивості поверхневих електромагнітних хвиль у шарувато-періодичних кристалах;

вміти :

— оцінювати характерні параметри плазмоподібних середовищ;

— знаходити спектри об’ємних електромагнітних хвиль у плазмо подібних середовищах;

— знаходити спектри об’ємних, поверхневих та двовимірних плазмонів;

— досліджувати спектр поверхневих та об’ємних хвиль у шарувато-периодичних середовищах ;

— визначати параметри плазмоподібних середовищ за допомогою циклотронного резонансу;

— визначати параметри плазмоподібних середовищ за допомогою ефектів Фарадея і Фойгта;

— знаходити поляризаційні та енергетичні характеристики електромагнітних хвиль

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 234 години/  6,5  кредитів ECTS.

 

Література рекомендована

1. Силин В.П., Рухадзе А.А. Электромагнитные свойства плазмы и плазмоподобных сред. — М.: Госатомиздат, 1961.

2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред.- М.: Наука, 1992.

3. Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П. Физическая кинетика. — М.: Наука, 1979.

4. Кадомцев Б.Б. Коллективные явления в плазме. — М.: Наука, 1976.

Популярность: 17%

Рубрика: Аннотации дисциплин, Учебный процесс ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.