Електронні медичні системи

Автор: · Дата: 30 Ноябрь 2012 · Пока нет комментариев

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»                                   

                       

Перший проректор  ХНУ імені В.Н. Каразіна

_____________проф. В.В. Александров

___________________________

«______»_______________2012 р.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

                                          «Електронні медичні системи»                                          

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки: 6.0508 – Мікро-та наноелектроніка                                 _____

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності     7.050802 Фізична та біомедична електроніка______________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації__________________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету __                       радіофізичного______________________________________

(назва факультету)

 

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

 

Харків – 2012

 

«Медико-біологічні дослідження»

(назва навчальної дисципліни)

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки _6.0508 – мікро-та наноелектроніка, за спеціальністю 7.050802 Фізична та біомедична електроніка

 

Розробник: Мустецов Микола Петрович, к.т.н., проф., професор кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри: Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 

Протокол № ___ від. «____»________________2012 р.

 

Завідуючий кафедрою Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 

проф. Катрич В.О.                                                     ________________

(прізвище та ініціали)                                                                                                                         (підпис)

 

«_____»___________________2012 р

 

Схвалено методичною комісією  радіофізичного факультету

 

Протокол № ___ від. «____»________________2012 р.

 

«_____»________________2012 р.

 

Голова ________________________________(проф. Черногор Л.Ф.)

(підпис)                                                                                   (прізвище та ініціали)

 

1. Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 5,5

Галузь знань

0508 – електроніка

(шифр і назва)

дисципліна самостійноговибору ВНЗ

 

Напрям підготовки

6.0508 – мікро-та наноелектроніка

(шифр і назва)

Модулів – 4 Спеціальність (професійне спрямування):

7.050802 Фізична та біомедична електроніка

         (шифр і назва)

Рік підготовки:

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання:реферат

Семестр

Загальна кількість годин – 198

7, 8-й

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

 

бакалавр

Лекції

68 год.

Практичні, семінарські

Лабораторні

34 год.

Самостійна робота

96 год.

ІНДЗ:

Вид контролю: зал., екз

 

 

2  МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

2.1             Мета навчальної дисципліни.

 

Вивчення біотехнічних систем медичного призначення та особливостей їх конструкцій, застосування та проектування окремих вузлів і підсистем.

 

2.2 Завдання дисципліни.

Після вивчення дисципліни студенти мають:

–       ЗНАТИ: основи системного аналізу; особливості проектування біотехнічних систем; принципи проектування технічних підсистем та вузлів; методи моделювання складних систем та визначення критеріїв їх оцінки; структури біотехнічних систем різного призначення; принципи синтезу систем відображення та обробки інформації; структури та особливості застосування інтелектуальних систем в медицині.

 

–       ВМІТИ: синтезувати структури біотехнічних систем різного типу; проводити дослідження розміру інформації в системі; складати та аналізувати інформаційні моделей біологічних систем; користуватися математичними методами моделювання біологічних вузлів; врівноважувати обчислювальні а апаратні процедури в системах; проектувати вузли спрягання біологічних та технічних ланок; проектувати вузли захисту, блокування та сигналізації; розробляти методичне та метрологічне забезпечення біотехнічних систем різного рівня.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Особливості спрягання біологічних та технічних ланок в медичних та біотехнічних системах (БТС)

Змістовний модуль 2. Діагностичні системи

Змістовний модуль 3. Терапевтичні системи

Змістовний модуль 4. Біотехнічні хірургічні системи

Змістовний модуль 5 БТС лабораторного типу

Змістовний модуль 6. Біотелеметричні системи

Змістовний модуль 7. Системи заміщення органів та функцій

 

4. Структура навчальної дисципліни

Осінній семестр

 

Назви модулів і тем

Кількість годин

Всього годин

Лк.

Лб

Ср

Інд

Модуль 1. Особливості спрягання біологічних та технічних ланок в БТС

Тема 1. Системний підхід при погодженні живої та неживої матерії. Система, елементи системи. Класифікація систем.

3

2

1

Тема 2. Інформаційні моделі систем. Аналіз та оптимізація інформаційних потоків в системі

4

2

2

Тема 3. Роль моделювання при спряганні живих и неживих елементів.

10

2

4

6

Тема 4. Енергетичні, матеріальні та інформаційні канали взаємодії біологічних і технічних ланок.

3

2

1

      Разом за модулем 1

20

8

4

10

 

Модуль 2. Діагностичні системи

Тема 5 Структурна схема БТС ерготичного типу. Логічні фільтри – перетворювачі в БТС

6

4

2

Тема 6. Методи прийняття рішень в діагностичних БТС.

14

4

4

5

Тема 7. Структура ідеальної діагностичної БТС

12

2

2

5

       Разом за модулем 2

34

10

6

12

 

Модуль 3. Терапевтичні системи

Тема 8. Біотехнічні системи управління біологічними процесами та методи вибору типу терапевтичної процедури

4

2

2

Тема 9. Терапевтичні системи з використанням фізичних полів

18

4

4

6

4

Тема 10. БТС інтенсивної терапії

6

4

2

       Разом за модулем 3

28

10

4

10

4

Модуль 4. Біотехнічні хірургічні системи

Тема 11. Принципи застосування БТС в хірургії

12

2

4

6

Тема 12. Стереотаксичні хірургічні
БТС в кардиохірургії

6

4

2

       Разом за модулем 4

18

6

4

8

 

      Усього годин за семестр

100

34

18

48

 

 

 

 

Весняний семестр

1

2

3

4

5

6

Модуль 5 БТС лабораторного типу

Тема 13… Особливості проектування та організації роботи БТС лабораторного типа.

8

4

4

Тема 14. Лабораторні системи експрес-аналізів

8

4

4

Тема 15. БТС в аналітичних лабораторіях. Критерії оцінки їх роботи

18

2

4

8

4

Тема  16. Системи мікроскопії

8

4

4

4

       Разом за модулем 5

42

16

8

20

4

Модуль 6. Біотелеметричні системи

Тема 17… Багатоканальні БТС з телеметричними каналами. Біотелеметрія внутрішнього середовища організму

4

4

 

4

Тема 18. Госпітальні системи.

8

6

4

8

Тема 19. Системи телемедицини

4

4

4

4

      Разом за модулем 6

32

14

8

16

 

Модуль 7. Системи заміщення органів та функцій

Тема 20. Біотехнічні системи заміщення втрачених фізіологічних функцій живого організму. Структура системи «Штучні серце – легені».

6

4

2

Тема 21. Системи заміщення функції нирок

10

4

2

4

Тема 22. Системи підтримки гомеостазу.  Штучна бета-клітина

10

6

4

       Разом за модулем 7

24

14

 

8

4

      Усього годин за семестр

98

34

16

48

8

       Усього годин

198

68

34

96

16

 

4. Теми лабораторних занять

зміст. модулю

Теми занять

Обсяг, год.

літер. джер.

1.

Дослідження конфігурацій інформаційний моделей

6

ПЗ

2.

Дослідження акустичних давачів медичного призначення

4

3,7

3

Вивчення можливостей ймовірнісного методу прийняття рішення в медицині

4

6

4.

Дослідження параметрів апарату УВЧ- терапії

4

3,4

5

Дослідження параметрів апарату електрохірургії

4

3,5

6

Дослідження параметрів спектрофотометра

4

1,3

7

Дослідження каналу передачі інформації

4

1,4

8

Дослідження комплексу для оцінки опорно – рухового апарату людини

4

3,5

Загальна кількість годин

34

 

5. Самостійна робота

 

зміст. модулю

Теми самостійної роботи

Обсяг, год

Вид контролю

Літ. джер.

1.

Інформаційні моделі систем

4

контр. роб

1-3

2.

Особливості погодження біологічних та технічних ланок в БТС

4

тест

3

3.

Системи психодіагностики

4

тест

4.

Різновиди та особливості вибору вузлів відображення інформації

2

контр. роб

6,7

5

Алгоритми обробки інформації, їх різновиди.

6

тест

6,7

5

Алгоритми прийняття рішень

8

контр. роб

6,7

6

Хірургічні БКС в кардіохірургії

4

контр. роб

1,3,5

6

Системи телемедицини

4

тест

3

6

Існуючі методи формування критеріїв оцінки ефективності застосування БТС

2

тест

6,7

  Загальна кількість

38

   

 

6. Методи навчання

Засвоєння матеріалу по дисципліні забезпечується циклом лекцій, проведенням лабораторних робіт, виконанням контрольних завдань та екскурсіями в працюючі медичні заклади.

7. Методи контролю

По кожному змістовному модулю проводиться коротка (до 30 хв.) письмова контрольна робота, яка оцінюється в відповідних балах. Крім того перед виконанням кожної лабораторної роботи студент повинен відповісти на 2-3 запитання по темі роботи, що буде виконуватися. В разі не підготовки до виконання лабораторної роботи студент не допускається до її виконання.

8. Розподіл балів, які отримують студенти

Осінній семестр

 

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Модуль 4

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

100

(50)

8

7

7

8

7

7

6

10

10

10

10

10

30(15)

20(15)

30(15)

20(5)

Т1, Т2 … Т12 – теми модулів

 

Весняний семестр

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий сем.контроль (екз.)

Сума

Модуль 5

Модуль 6

Модуль 7

40

100

(50)

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17

Т18

Т19

Т20

Т21

Т22

7

8

8

7

10

10

10

10

10

10

40(20)

30(10)

30(10)

30(10)

Т16, Т12 … Т32 – теми модулів

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

80-89

В

добре

70-79

С

60-69

D

задовільно

50-59

Е

40-49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-39

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

9. Методичне забезпечення

Рекомендована література

Базова

1. Мустецов Н.П.,Белецкий Н.И., Катрич В.А. Медицинские электронные системы: Учебн. пособие. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2008. – 248 с.

2. Мустецов Н.П. Биотехнические электронные системы: Учебн. пособие. – Харьков: ХТУРЭ, 2001. – 168 с.

3. Ахутин В.М. Биотехнические системы, – Л.: Изд – во ЛГУ, 1981.-220с.

6. Козіна О.А. та ін.. Комп’ютерні системи медичної діагностики: Навч. Посібник .-Х.:: НТУ «ХПІ», 2007.- 224с.

 

Додаткова література

1. Системы комплексной электромагнитотерапии: Уч. пособие / Под ред. А.М. Беркутова.-М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000.-376с..

2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Основи проектування біотехнічних систем» для студентів спеціальності «Біотехнічні і медичні апарати та системи»/ Упоряд. О.М. Величко, М.П.Мустецов. – Х.: ХНУРЕ, 2006. – 56 с.

3.Комплекс програм для проведення лабораторних робіт.

Популярность: 17%

Рубрика: Робочі програми, Учбовий процес ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.