Фізика твердого тіла (РР)

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012 · Пока нет комментариев

Анотація курсу «Фізика твердого тіла»

Викладач –професор кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій  радіофізичного факультета, доктор фізико-математичних наук Аркуша Ю.В.

Курс – лекційний, з практичними заняттями.

Мета та завдання навчальної дисциплини

Мета – формування теоретичних знань з побудови простих та складних кристалевих решіток,  експериментальних діфракційних методів структурного аналізу.

Завдання – формування сучасних уявлень про будову та властивости  речовини.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати :   види елементарних решіток;  кристалографічні системи;  прості та складні кристалеві решітки; способи завдання площин, напрямків та положення частинок в кристалевій решітці;  дефекти кристалевих решіток;  дифракцію електомагнітних хвиль в кристалах;  види випромінювання, яке використовується при структурному аналізі кристала;  експериментальні діфракційні методи структурного аналізу;  зони Бриллюена; модель Ейнштейна теплоємкости кристалевої решітки;  теплопровідність кристалевої решітки.

вміти:   диференціювати явища і ефекти, які проявляються в твердих тілах; за допомогою індексів Міллера і індексів направлення будувати площини та  визначати   вугли, під  якими ці площини перетинаються;  будувати зворотню кристалеву решітку; відрізняти крайову (лінійну) дислокацію від гвинтової дислокації;  використовувати ті чи інші види випромінювання при структурному аналізі  кристалів; відрізняти розсіювання на оптичних і акустичних фононах; будувати різні зони Бриллюена для будь-яких кристалевих решіток.

Література

1. Ансельм А.И. Введение в теорию полупроводников a) М.-Л.: Физматгиз, 1962. – 420 с.: b). 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Наука, 1978. – 616 с.: ил.

2. Блейкмор Дж. Физика твёрдого тела. // Пер. с англ. под ред. д.ф.-м.н., проф. Д.Г. Андрианова; д.ф.-м.н., проф. В.И. Фистуля. – М.: Мир, 1988.- 608 с

3. Горелик С.С., Расторгуев Л.Н., Скоков Ю.А. Рентгенографический и электронографический анализ металлов: практическое руководство по рентгенографии, электронографии и электронной микроскопии. – М.: ГНТИЛ по чёрной и цветной металлургии, 1963. – 256 с.: ил.

4. Жданов Г.С., Хунджуа А.Г. Лекции по физике твёрдого тела: Принципы строения, реальная структура, фазовые превращения. – М.: изд-во МГУ им. М.В.Ломоносова, 1968. – 231 с.: ил.

5. Келли А., Гревс Г. Кристаллография и дефекты в кристаллах // Пер. с англ. под ред. М.П. Шаскольской. – М.: Мир, 1974. – 496 с.: ил.

6. Киттель Ч. Введение в физику твёрдого тела // Пер. с 4-го амер. изд. под ред. А.А. Гусева. – М.: Наука, 1978. – 792 с.: ил.

Популярность: 11%

Рубрика: Анотації дисциплін, Учбовий процес ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.