Інженерна та комп’ютерна графіка

Автор: · Дата: 30 Ноябрь 2012 · Пока нет комментариев

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»                                   

                       

Перший проректор  ХНУ імені В.Н. Каразіна

_____________проф. В.В. Александров

___________________________

«______»_______________2012 р.

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

                         «Інженерна та комп’ютерна графіка»                  _

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки: 6.050801 – мікро-та наноелектроніка                                 ________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності     6.05080102 – Фізична та біомедична електроніка______________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_______________________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету __                       радіофізичного__________________________________________

(назва факультету)

 

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

 

Харків – 2012

 

«Інженерна та комп’ютерна графіка»

(назва навчальної дисципліни)

 

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки _6.050801 – мікро-та наноелектроніка, за спеціальністю 7.05080102 Фізична та біомедична електроніка

 

Розробник: Мустецов Тимофій Миколайович, к.т.н., викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри: Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 

Протокол № ___ від. «____»________________2012 р.

 

Завідувач кафедрою Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 

проф. Катрич В.О.                                                     ________________

(прізвище та ініціали)                                                                                                                    (підпис)

 

«_____»___________________2012 р

 

Схвалено методичною комісією  радіофізичного факультету

 

Протокол № ___ від. «____»________________2009 р.

 

 

Голова ________________________________(проф. Черногор  Л. Ф.)

(підпис)                                                                                                 (прізвище та ініціали)

 

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0508 – електроніка

(шифр і назва)

дисципліна циклу природничо-наукової (фундаментальної) підготовки

 

Напрям підготовки

6.050801 – мікро-та наноелектроніка

(шифр і назва)

Модулів – 3 Спеціальність (професійне спрямування):

7.05080102 Фізична та біомедична електроніка

         (шифр і назва)

Рік підготовки:

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання:

Семестр

Загальна кількість годин – 108

3 – й

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

 

бакалавр

Лекції

18 год.

Практичні, семінарські

36 год.

Лабораторні

 

Самостійна робота

54 год.

ІНДЗ:.

Вид контролю: зал.

 

 

 

1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Мета навчальної дисципліни.

 

Вивчення математичних та алгоритмічних основ комп’ютерної графіки, орієнтоване на розв’язок завдань по синтезу і обробці цифрових зображень, реалістичної візуалізації й анімації. Одержання навичок практичної роботи в графічних пакетах, конструювання кривих і поверхонь, модельні й видові координатні перетворення.

 

1.2. Завдання дисципліни.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ: основні підходи до роботи з цифровою інформацією;

– основні алгоритми, застосовувані в сучасних графічних редакторах;

– особливості сприйняття растрових зображень;

– методи та форми візуального представлення інформації;

– системи кодування та операції над кольором зображення.

– особливості використання графічних об’єктів в Інтернет просторі;

– основні технології, використовувані при створенні Інтернет сайтів;

– засоби побудови інтерактивної анімації;

– основи тривимірної графіки.

ВМІТИ: використовувати сучасні засоби та прикладні програми для обробки растрових та векторних зображень;

– працювати із графічними бібліотеками при програмуванні на мовах високого рівня;

– програмувати перетворення графічних об’єктів;

– створювати динамічні програмні засоби інтерактивної анімації ;

– створювати тривимірні графічні об’єкти засобами сучасних прикладних програм.

 

2. Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Комп’ютерні технології роботи із графічними об’єктами.

Змістовий модуль 2. Програмні засоби обробки векторної та растрової графіки.

Змістовий модуль 3. Відображення графічних об’єктів у мережі Інтернет.

 

 

3. Структура навчальної дисципліни

Назви модулів і тем

Всього годин

Кількість годин

Лк.

Пз.

Ср.

1

2

3

4

5

Модуль 1. Комп’ютерні технології роботи із графічними об’єктами

Тема 1. Види графічної інформації. Колірні моделі. Алгоритми побудови зображень на комп’ютері.

10

2

4

4

Тема 2. Пристрої графічного вводу та виводу. Робота монітора, принтера, сканера.

14

2

4

8

Тема 3. Методи стиску зображень. Формати графічних файлів.

12

2

4

6

       Разом за модулем 1

36

6

12

18

Модуль 2. Програмні засоби обробки векторної та растрової графіки

Тема 4. Програмні засоби створення та обробки об’єктів векторної графіки.

12

2

4

6

Тема 5. Програмні засоби створення та обробки об’єктів растрової графіки.

12

2

4

6

Тема 6. Алгоритми трасування та растеризації зображень. Способи поліпшення зображень.

12

2

4

6

         Разом за модулем 2

36

6

12

18

Модуль 3. Відображення графічних об’єктів у мережі Інтернет

Тема 7. Технології дистанційного доступу. Особливості відображення графічної інформації в Інтернет.

10

2

4

4

Тема 8. Особливості об’єктно-орієнтованого підходу в програмуванні елементів комп’ютерної графіки.

12

2

4

6

Тема 9. Засоби програмування динамічних анімаційних об’єктів. Основи тривимірної графіки. Засоби побудови тривимірних об’єктів.

14

2

4

8

        Разом за модулем 3

36

6

12

18

       Усього годин

108

18

36

54

 

 

4. Теми практичних занять

 

 

№ зм.мод

Назва теми

Кіль-кість

годин

1

Створення векторних графічних об’єктів за допомогою програми Corel

8

2

Створення растрових графічних об’єктів за допомогою програми Adobe Photoshop

8

2

Створення Web-сторінок з використанням HTML та CSS засобами програми Dreaweaver

8

3

Створення повноцінних анімаційних flash-сайтів засобами Adobe Flex або Flash

8

3

Створення тривимірних графічних об’єктів засобами 3ds Max

4

Усього годин

36

5. Самостійна робота

 

№ зм.мод

Теми самостійної роботи

Кількість

годин

1

Огляд існуючих комп’ютерних систем обробки зображень, порівняльна характеристика.

4

1

Сучасні засоби графічного вводу: планшет, світлове перо і т.д.

8

2

Математичні й алгоритмічні основи обробки зображень.

4

2

Способи фільтрації зображень.

8

2

Пристрої запису й відтворення відео інформації. Характеристики відеосигналу.

8

3

Технологія www, її особливості, історія розвитку.

8

3

Комп’ютерні мережі, принципи роботи. Основні Інтернет-протоколи.

6

3

технології розробки програмного забезпечення.

8

Усього годин

 

54

 

 

6. Методи навчання

Засвоєння матеріалу по дисципліні забезпечується циклом лекцій, проведенням практичних робіт, виконанням контрольних завдань.

7. Методи контролю

По кожному змістовному модулю проводиться коротка (до 30 хв.) письмова контрольна робота, яка оцінюється в відповідних балах. Крім того перед виконанням кожної практичної роботи студент повинен відповісти на 2-3 запитання по темі роботи, що буде виконуватися. В разі не підготовки до виконання роботи студент не допускається до її виконання.

8. Розподіл балів, які отримують студенти

Осінній семестр

 

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т91

100

(50)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

30(10)

30(15)

40(20)

Т1, Т2 … Т15 – теми модулів

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

80-89

В

добре

70-79

С

60-69

D

задовільно

50-59

Е

40-49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-39

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

9. Методичне забезпечення

Рекомендована література

 

Базова

 

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Учебное пособие. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.-212 с.

2. Васильев В.Е., Морозов А.В. К. Компьютерная графика. Учебное пособие.- СПб.: Наука, 2005. – 101 с.

3. Порев В.Н. Компьютерная графика.- СПбу.: БХВ-Петербург, 2002. – 432 с.

4. Мельниченко В.В., Легейда В.В. Компьютерная графика и не только. Руководство пользователя.- К: КОРОНА принт, 2005. -560с.

 

Додаткова література

 

1. Агостон Ж. Теория цвета. -М.:Мир, 1982.-184 с.

2. Колин М. ActionScript 3.0 для Flash. Подробное руководство.- .- Санкт-Петербург: Питер, 2009. – 992 с.

3. Маргулис Д. Photoshop для профессионалов: классическое руководство по цветокоррекции.- М: ООО «Интерсофтмарк», 2003. – 464 с.

 

Інформаційні ресурси:

 

1. Операційне середовище Windows ХР.

2. Corel Draw.

3. Adobe Photoshop.

4. Adobe Illustrator.

5. Macromedia Flash.

6. Adobe Dreamweaver.

Популярность: 19%

Рубрика: Робочі програми, Учбовий процес ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.