Медико-біологічні дослідження

Автор: · Дата: 30 Ноябрь 2012 · Пока нет комментариев

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»                                   

                       

Перший проректор  ХНУ імені В.Н. Каразіна

_____________проф. В.В. Александров

___________________________

«______»_______________2012 р.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

                                 «Медико-біологічні дослідження»                                                   _

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки: 6.0508 – Мікро-та наноелектроніка                                 _   _____

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності     7.050802 Фізична та біомедична електроніка________     ______

(шифр і назва спеціальності (тей)

напряму підготовки: 6.040204 – Прикладна фізика                                             ______

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності     7.04020402 Радіофізика і електроніка________                   ______

 

факультету __                       радіофізичного___________________________________     ___

(назва факультету)

 

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

 

 

Харків – 2012

 

«Медико-біологічні дослідження»

(назва навчальної дисципліни)

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки _6.0508 – мікро-та наноелектроніка, за спеціальністю 7.050802 Фізична та біомедична електроніка

 

Розробник: Мустецов Микола Петрович, к.т.н., проф., професор кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри: Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 

Протокол № ___ від. «____»________________2012 р.

 

Завідувач кафедрою Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 

проф. Катрич В.О.                                                     ________________

(прізвище та ініціали)                                                                                                                    (підпис)

 

«_____»___________________2012 р

 

Схвалено методичною комісією  радіофізичного факультету

 

Протокол № ___ від. «____»________________2012 р.

 

«_____»________________2012 р.

 

Голова ________________________________(проф. Черногор Л.Ф.)

(підпис)                                                                                   (прізвище та ініціали)

 

 

1.     Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань

0508 – електроніка

(шифр і назва)

дисципліна загально-професійної підготовки

 

Напрям підготовки

6.0508 – мікро-та наноелектроніка

(шифр і назва)

Модулів – 9 Спеціальність (професійне спрямування):

7.050802 Фізична та біомедична електроніка

         (шифр і назва)

Рік підготовки:

8-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання:контрольна робота

Семестр

Загальна кількість годин – 216

3, 4-й

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

 

бакалавр

Лекції

70 год.

Практичні, семінарські

Лабораторні

35 год.

Самостійна робота

111 год.

ІНДЗ:

Вид контролю: зал., екз

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

2.1. Мета навчальної дисципліни:

Вивчення сучасних фізичних та аналітичних методів дослідження показників біологічних об’єктів (головним чином людини) та біологічних проб.

 

2.2. Завдання дисципліни

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 

знати:

– особливості біологічних систем, як об’єктів дослідження;

– головні групи методів дослідження, орієнтованих на вивчення різних проявів життєдіяльності організму;

– методи дослідження стану окремих органів та систем організму людини;

– методи вивчення біопроб, що беруться з організму людини;

– методичні прийоми проведення досліджень та схеми експериментів;

– розрахункові співвідношення для оцінки медико – біологічних показників;

– методи оцінки похибок, особливо методичного характеру.

 

уміти:

– вибирати метод дослідження в залежності від медичної задачі, наявної техніки та рівня підготовки персоналу;

– вибирати методи при проведенні комплексних та функціональних дослідженнях;

– розраховувати медико – біологічні показники;

– вибирати оптимальний метод та тип первинних перетворювачів при вирішенні медичної задачі

– оцінювати похибки методичного характеру та погрішності пов’язані з особливостями проведення вимірювань в медицині.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Особливості вимірювань в медицині

Змістовий модуль 2. Дослідження механічних показників життєдіяльності

Змістовий модуль 3. Методи електрографічних досліджень 1. ……….

Змістовий модуль 4. Магнітографічні методи досліджень

Змістовий модуль 5 Фотометричні методи досліджень

Змістовий модуль 6. Функціональні методи досліджень

Змістовий модуль 7. Методи інтроскопії

Змістовий модуль 8. Методи лабораторних досліджень

Змістовий модуль 9. Атомно – фізичні методи досліджень

3. Структура навчальної дисципліни

Осінній семестр

 

Назви модулів і тем

Кількість годин

Всього годин

Лк.

Лб

Ср

Інд

Модуль 1. Особливості вимірювань в медицині

Тема 1. Предмет дисципліни її структура та задачі

3

2

1

Тема 2. Системні аспекти медико – біологічних досліджень. Характеристика біологічних систем, як об’ектів дослідження.

6

2

4

Тема 3. Вимірювання в медицині та біології. Медичні шкали. Кількісні та якісні вимірювання в медицині.

10

4

6

      Разом за модулем 1

16

6

 

10

 

Модуль 2. Дослідження механічних показників життєдіяльності

Тема 4. Методи механокардиографії. Вимірювання гідродинамічних показників системи кровообігу.

10

4

6

Тема 5. Оцінка механічних показників системи дихання.

8

2

2

4

Тема 6. Особливості розповсюдження акустичних коливань в біотканинах..

10

2

4

4

Тема 7. Акустичні феномени, що супроводжують процеси життєдіяльності.

6

2

4

       Разом за модулем 2

34

10

6

18

 

Модуль 3. Методи електрографічних досліджень

Тема 8. Дослідження електричних властивостей органів та тканин. Еквівалентні схеми вимірювань.

4

2

2

Тема 9. Генезис електричних потенціалів серця. Типи відведень в електрокардіографії.

10

2

4

4

Тема 10. Електроенцефалографія. Електрорміографія. Електроокулографія. Електрогастрографія.

4

2

2

Тема 11. Інформаційні показники електрографічних досліджень. Методичні похибки в електрографії

9

2

3

4

       Разом за модулем 3

27

8

4

11

4

Модуль 4. Магнітографічні методи досліджень

Тема 12. Особливості вимірювання та давачі надслабких магнітних полів. Магнітокардиографія

10

2

4

4

Тема 13. Магнітокардиографія. Нейромагнетизм

5

2

3

       Разом за модулем 4

15

4

4

7

 

Модуль 5 Фотометричні методи досліджень

Тема 14. Особливості фотометрії в медицині та біології. Одиниці вимірювань. Фотометричні показники..

10

4

6

Тема 15. Структура оптико – електричного вимірювального перетворювача. Фотооксигемометричні методи

18

4

4

6

4

       Разом за модулем 5

28

8

4

12

4

      Усього годин за семестр

108

36

18

56

8

 

Весняний семестр

 

Назви модулів і тем

Кількість годин

Всього годин

Лк.

Лб

Ср

Інд

Модуль 6. Функціональні методи досліджень

 

Тема 16.. Діагностика стану органів та систем.

6

2

 

4

Тема 17. Психофізіологічні дослідження

10

2

4

4

Тема 18. Функціональні проби. Комплексна оцінка стану людини

4

2

4

      Разом за модулем 6

20

6

4

12

 

Модуль 7. Методи інтроскопії

Тема 19. Рентгенівська та комп’ютерна томографія

3

2

1

Тема 20. Магніторезонансна томографія

4

2

2

Тема 21. Акустична інтроскопія

6

2

2

2

Тема 22. Термометрія. Радіометрія

12

2

4

2

4

Тема 23. Біоімпедансна томографія

3

2

1

Разом за модулем 7

28

10

6

8

4

Модуль 8. Методи лабораторних досліджень

Тема 24. Особливості технології проведення лабораторних досліджень. Процедури приготування проб.

4

2

 

4

Тема 25. Фізико – хімічні методи досліджень.

8

2

3

3

Тема 26. Методи фотометрії. Люмінесцентні методи. Дослідження тонкої структури біологічних рідин.

10

2

4

4

Тема 27. Особливості оптичних вимірювальних перетворювачів

4

2

2

Тема 28. Типи електродів, що застосовуються в електрохімічних методах лабораторних досліджень.

6

2

 

4

Тема 29. Методи потенціометрії та амперометрії.

6

2

4

Тема 30. Імпедансні методи лабораторних досліджень

10

2

4

4

     Разом за модулем 8

50

14

7

25

4

Модуль 9. Атомно – фізичні методи досліджень

Тема 31. Гамма – резонансний та мас – спектроскопічний методи. Рентгеноструктурний метод.

6

2

4

Тема 32. Одиниці вимірювань, типи ізотопів та давачі в рентгенографії.

4

2

2

       Разом за модулем 9

10

4

 

6

 

       Усього годин за семестр

108

34

17

56

8

       Усього годин

216

70

35

111

16

 

 

 

 

4. Теми лабораторних занять

Осінній семестр

 

зміст. модулю

Назва теми

Кількість

годин

1.

Вивчення методів вимірювання механічних показників системи гемодинаміки людини

4

2.

Дослідження ультразвукових перетворювачів

4

3.

Дослідження ЕКГ – сигналів та системи відведень

4

4.

Дослідження оптичних методів діагностики

4

5.

Дослідження магнітних давачів

2

Усього годин за семестр

18

 

Весняний семестр

 

зміст. модулю

Назва теми

Кількість

годин

6

Дослідження методів психодіагностики

2

7

Дослідження методу ультразвукової діагностики

4

8

Вивчення полярографічного та турбодиметричного методу лабораторних досліджень

2

8

Дослідження параметрів спектрофотометра

4

8

Дослідження властивостей електродів для полярографії

2

8

Дослідження методу імпедансометрії

3

Усього годин за семестр

17

Усього годин

35

 

5. Самостійна робота

зм. мод.

Теми самостійної роботи

Кількість

годин

1

2

3

1.

Вивчення безманжетних методів вимірювання артеріального тиску.

4

1

Методи вимірювання венозного тиску

3

2

Співвідношення технічних та медичних шкал

2

2

Давачі механічних величин. Підготовка до виконання лабораторних робіт

8

2

Особливості акустичних вимірювань

5

1

2

3

3

Особливості роботи електростатичних перетворювачів

2

3

Вивчення системи кардіологічних відведень по Франку. Методи побудови електричної вісі серця.

4

3

Методи електрокартування

4

4

Особливості магнітних вимірювань

4

5

Люмінесцентні методи діагностики

3

5

Джерела світла що використовуються для  люмінесцентних методів діагностики

4

6

Холтеровська діагностика. Методи функціональних проб

4

6

Вивчення температурних шкал та співвідношення між ними. Методи дистанційного вимірювання температури

4

7

Перетворення Радона. Формування томографічних зображень.

5

7

Методи акустичної візуалізації

4

8

Методи визначення рH для різних середовищ та тіл

4

8

Методи неінвазивної фотометрії

6

8

Вивчення електрохімічних перетворювачів

4

8

Електроміграційні методі. Апарати для електроміграційних досліджень

4

8

Метод кулонометрії

3

9

Різновиди радіаційного розпаду. Одиниці вимірювання

6

Виконання контрольних робіт

16

Підготовка до екзамену

7

Загальна кількість годин

111

6. Методи навчання

Засвоєння матеріалу по дисципліні забезпечується циклом лекцій, проведенням лабораторних робіт, виконанням контрольних завдань та екскурсіями в працюючі медичні заклади.

7. Методи контролю

По кожному змістовному модулю проводиться коротка (до 30 хв.) письмова контрольна робота, яка оцінюється в відповідних балах. Крім того перед виконанням кожної лабораторної роботи студент повинен відповісти на 2-3 запитання по темі роботи, що буде виконуватися. В разі не підготовки до виконання лабораторної роботи студент не допускається до її виконання.

8. Розподіл балів, які отримують студенти

Осінній семестр

 

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Модуль 4

Модуль 5

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

14

Т15

100

(50)

6

7

7

7

8

8

7

7

7

8

8

5

5

5

5

20(10)

30(15)

30(15)

10(5)

10(5)

Т1, Т2 … Т15 – теми модулів

 

Весняний семестр

 

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий cеместровий контроль (екзамен)

Сума

Модуль 6

Модуль 7

Модуль 8

Модуль 9

40

100

(50)

Т16

Т17

Т18

Т19

Т20

Т21

Т22

Т23

Т24

Т25

Т26

Т27

Т28

Т29

Т30

Т31

Т32

3

3

2

3

3

3

4

3

4

4

4

5

4

4

5

3

3

40(20)

8(4)

16(8)

30(15)

6(3)

Т16, Т12 … Т32 – теми модулів

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

80-89

В

добре

70-79

С

60-69

D

задовільно

50-59

Е

40-49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-39

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

9. Методичне забезпечення

Рекомендована література

Базова:

1. Мустецов Н. П. Инженерные методы медико – биологических исследований. Уч. пособие. Х.: ХГТУРЭ, 1999. – 176с.

  1. Мустецов Н. П. Конспект лекций по курсу методы медико – биологических исследований. Х.: ХИРЭ.- 1993, 86с.
  2. Лабораторные исследования в клинике. Под ред. Меньшикова В. В.- М.: Медицина 1987. – 368с.
  3. Сороко А. В. Интроскопия. М.: Атомиздат.- 1982. – 216с.
  4. Полищук Т. Е. Измерительные преобразователи. Уч. пособие. Киев.: Вища школа, 1982. – 427с.
  5. Левшина Е.С., Новицкий П.В. Электрические измерения физических величин (Измерительные преобразователи). Уч. пособ. – Л.: Энергоатомиздат, 1983. – 320 с.

 

Додаткова література

 

7. Новосельцев В. Н. Организм в мире техники. Кибернетические аспекты.-М.:Наука,1989.-80с.

8. Попечителев Е. П. Методы медико-биологических исследований. Системные аспекты.- Житомир.: Изд-во ЖИТИ, 1997.-186с.

9. Справочник по функциональной диагностике. Под ред. И.А. Кассирского. –М.: Медицина, 1970. – 848с.

10. К.Б. Клаасен. Основы измерений. Электронные методы и приборы в измерительной технике. М.: Постмаркет, 2000. – 352 с.

11. Методичні вказівки до лабораторних робіт по курсу «Інструментальні методи медико – біологічних досліджень». Упоряд. О.М.Величко, М.П. Мустецов, ХНУРЕ, 2003. – 56с.

Популярность: 27%

Рубрика: Робочі програми, Учбовий процес ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.