Патологія та клінічна діагностика

Автор: · Дата: 20 Ноябрь 2012 · Пока нет комментариев

Анотація курсу Патологія та клінічна діагностика

Викладач – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат біологічних наук  Федосова  С. М.

Курс – лекційний з лабораторними роботами.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – надати студентам знання про:

-загальні властивості та особливості функціонування хворого організму;

– різноманітні функціональні та морфологічні зміни, що виникають в організмі   під час хвороби;

суть найважливіших загальнопатологічних понять і процесів із позицій єдності    структури та функції;

– фізіологічні основи, принципи, обмеження та переваги сучасних клінічних   методів дослідження та діагностики функціональних станів організму.

 

Завдання – формування у студентів наукових знань про загальні закономірності та конкретні механізми виникнення, розвитку та завершення патологічних процесів, окремих хвороб,  хворобливих станів, принципах їх визначення й профілактиці; про стан і   основні проблеми сучасної клінічної діагностики (від питань методології  лабораторної та функціональної діагностики; специфічності та чутливості   тестів, яки застосовуються для диференціальної діагностики різних функціональних станів, до індивідуального підходу до обстеження);

У результаті вивчення данного курсу студент повинен

знати:

– сутність загальних  механізмів розвитку патологічного процесу на молекулярному, клітинному,

організмовому рівнях.

– причини та механізми розвитку типових патологічних процесів і реакцій, їх    прояви і значення для організму при розвитку різних захворювань;

– основні методи клінічної діагностики, їх принципи, обмеження, переваги;

– принципи фізіологічної, етіологічної і патогенетичної терапії та профілактиці;

вміти:   аналізувати, формулювати і ідентіфікувати закономірності розвитку різноманітних

патологічних станів; застосовувати знання для удосконалення й розробки методів дослідження фізіологічних і патологічних станів організму.

– орієнтуватися в сучасних методах клінічної діагностики, оцінювати чутливість, специфічність , переваги, обмеження сучасних методів кліндіагностики;

– робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем, органів;

Література

Я.Я. Бондар, В.В. Файфура. Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини: Підручник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 494 с.

Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Общая патофизиология. Учебник для студентов медВУЗов. –СПб.: 2005. –ЭЛБИ-СПб, 656 с., илл.

А.Ш. Зайчик, Л.П.Чурилов . Механизмы развития болезней и синдромов. –СПб.,2005,ЭЛБИ-СПб, 507 с., илл.

А.Ш. Зайчик,  Л.П.Чурилов . Введение в экспериментальную патологию -СПб.,2005,ЭЛБИ-СПб, 250 с., илл.

А.Ш. Зайчик,  Л.П.Чурилов. Основы патохимии. – СПб.,2006,ЭЛБИ-СПб, 688 с., илл.

А.Г. Васильев, Л.П. Чурилов. Иммунология и иммунопатология. -СПб.,2007,ЭЛБИ-СПб, 456с., илл.

С. Херрингтон, Дж. Макги. Молекулярная клиническая диагностика. Методы:Пер. с англ.–М.: Мир, 2007. -558с.

А.Н. Климов, Н.Г. Никульчева. Обмен липидов и липопротеидов и его нарушения.-СПб.: Питер Ком, 199. -512с. –Серия «Практическая медицина».

В.А. Яковлева. Клиническая лабораторная диагностика.-СПб.: Гиппократ, 2002. – 208с.

Клиническая биохимия. Под редакцией. Чл.корр. РАН, акад. РАМН В.А. Ткачука. –М.: Изд. Дом ГЭОТАР-МЕД, изд-во Моск. Университета, 2004.

Популярность: 16%

Рубрика: Анотації дисциплін, Учбовий процес ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.