Анатомія людини

Автор: · Дата: 4 Декабрь 2012 · Пока нет комментариев

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту  України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 “ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

проф. Александров  В. В.   __________________________

“______”_______________2012 р.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

  Анатомія людини”

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_____________6.050801 – мікро і наноелектроніка______________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності ________________8.05080102 Фізична і біомедична електроніка ____

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету _____________________радіофізичного______________________

 (назва факультету)

 

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

 

Харків – 2012


Анатомія людини

 Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки 6.0508 – мікро і наноелектроніка, спеціальністю Фізична і біомедична електроніка „___” ________, 200__.- __ с.

 

Розробники: Федосова С. М., кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри кафедри  фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 

 

Протокол № _7__ від.  “_7__”_ травня___2012 р.

 

Завідувач кафедрою ________________________

 

_______________________ (__Катрич. В.О.__)

(підпис)                                                   (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р

 

Схвалено методичною комісією

_______________________________________________________________

Протокол № ___ від.  “____”________________2012 р.

 

“_____”________________20__ р. Голова     _______________( Черногор Л.Ф.)

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

 

 

1. Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0402 фізіко-математичні науки

(шифр і назва)

за вибором

 

Напрям підготовки

6.0204002 – прикладна фізика

(шифр і назва)

Модулів – 3

Спеціальність

(професійне спрямування):

 

Рік підготовки:

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____

                   (назва)

Семестр

2-й

Загальна кількість годин – 108

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 3,36

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

34 год.

Практичні, семінарські

 

Лабораторні

17 год.

 

Самостійна робота

57 год.

ІНДЗ:      год.

Вид контролю:

залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної

і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1 / 1,12

для заочної форми навчання –

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу – надати студентам знання про стан та методи сучасної функціональної анатомії, будову тіла людини, окремих його органів та систем.

Завдання – сформувати у студентів сучасні комплексні знання будови тіла людини, окремих його органів та систем; методів сучасної анатомії.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • структурні принципи формування людського організму;
 • основні етапи розвитку людини в онтогенезі та особливості будови тіла, росту і розвитку організму;
 • взаємозв’язок між структурою та функцією органів та систем органів.

вміти:

 • аналізуватиінформацію про будову тіла людини; системи, що його складають; органи, тканини, клітини;
 • визначати топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини;
 • трактувати закономірності пренатального та раннього
  постнатального розвитку органів людини, варіанти, мінливості органів, вади розвитку;
 • інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини;
 • диференціювати та ідентифікувати органи та частини органів людини;
 •  знати назви українською та латинської мовами всіх органів і систем;
 • встановлювати зв’язок між структурою та функцією органів і систем органів;
 • передбачти взаємозалежність і єдність структур і функцій органів людини, їх мінливість під впливом екологічних факторів;
 • визначати вплив соціальних умов та праці на розвиток і будову організму людини.

3. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Загальна анатомія та функціональна анатомія опорно-рухового апарату

Тема 1. Предмет, задачі та методи анатомії людини. Клітини, тканини, органи, системи й апарати органів. Зміст предмета анатомії та її місто у системі наук. Методи сучасної функціональної анатомії. Етапи й головні напрямки розвитку сучасної анатомії. Короткий нарис з історії анатомії. Розвиток анатомії в Україні.

Значення вивчення анатомії людини для фізіології, гістології, ембріології, порівняльної анатомії, антропології, біомеханіки, медицини.

Історія анатомії людини. Анатомія в античному періоді (Гіппократ, Арістотель, Герофіл, Еразістрат, Гален). Анатомія в епоху середньовічча (Авіценна). Епоха Відродження (Леонардо да Вінчі). Везалій – реформатор анатомії. Основні досягнення ХVI – XVII сторіч (Гарвей, Мальпігі, Бореллі та інші). Значення ідей Ч. Дарвіна для появи та формування еволюційного напрямку в анатомії. Визначні вітчизняні анатоми (О. М. Шумлянський, П. А. Загорський, І. В. Буяльський, М. І. Пирогов, П. Ф. Лесгафт, В. О. Бец, В. П. Воробйов та інші).

Основні етапи онтогенезу людини. Розкриття основних етапів онтогенетичного розвитку людини (ембріональний і фетальний період, постнатальний розвиток). Закладка і розвиток основних органів та систем.

Загальна частина. Клітини. Тканини. Органи, системи й апарати органів. Площини, осі, лінії та ділянки тіла.

Тема 2. Вчення про кістки та їх з`єднання (остеологія і синдесмологія). Вплив різних факторів на формування скелету

Загальні знання про будову скелету та різних його відділів. Скелет, як орган захисту, опори та руху. Участь скелета в кровотворенні і мінеральному обміні. Форми кісток.

Знання про будову кісток, їх класифікація, походження та функціональна значимість. Рентгеноанатомія кісток. Поняття про хімічний склад кісток, його вікові зміни. Основні особливості кістки. Структура кісткової тканини. Компактна і губчаста речовина кістки. Основний механічний принцип будови кістки. Кістковий мозок. Поняття про онтогенез їх розвитку.

Вплив абіотичних та біотичних факторів на закладку і формування скелету людини.

Загальна характеристика скелета в зв`язку з його функціональними задачами. Осьовий скелет. Скелет тулуба та кінцівок. Форма хребетного стовпа у зв’язку з вертикальним положенням. Лордози і кіфози, їх розвиток і значення. Хребетний стовп. Грудна клітка. Особливості хребетного стовпа та грудної клітини людини. Череп. Онтогенетичний розвиток. Особливості окостеніння черепа. Поняття про мозковий та вісцеральний череп. Опис окремих кісток черепа. Топографія черепа. Розвиток і будова кісток мозкового та лицевого відділів черепа. Шви черепа. Індивідуальні та статеві особливості черепа. Череп немовлят і вікові особливості черепа. Розвиток кісток черепа в онтогенезі, порівняльна анатомія. Варіанти й аномалії розвитку кісток черепа людини.

Основні точки черепа та його покажчики. Місткість мозкового черепа, його параметри. Лінії і кутові розміри лицевого черепа. Орбіти і орбітні покажчики. Носова область та її параметри. Епікантус. Верхня та нижня щелепа. Зуби та їх формула. Висота і профіль губ. Вушна раковина та її форма. Абсолютна та відносна маси мозку, квадратний показник мозку.

Скелет кінцівок. Загальна характеристика скелета верхніх та нижніх кінцівок. Будова поясів верхніх та нижніх кінцівок. Скелет верхніх і нижніх кінцівок. Особливості скелета руки, пов`язані з пристосуванням до праці. Особливості скелета нижньої кінцівки в зв`язку з пристосуванням до прямоходіння. Статеві відміни у будові тазових костей. Визначення довжини тіла за довгими кістками.

Розміри тіла. Антропометричні точки на голові. Основні розміри голови. Антропометричні точки на тулубі, верхніх та нижніх кінцівках. Географічні розбіжності довжини тіла, індивідуальні і вікові зміни.

Маса тіла. Індекси маси тіла Ліві, Рорера та ін.. Вікові і статеві зміни маси тіла. Характеристика типів пропорцій тіла. Обхват грудей. Оцінка пропорцій тіла за В. В. Кунаком і П. М. Башкировим. Статеві та вікові відмінності у пропорціях тіла. Уявлення про фізіологічні й біохімічні кореляції компонентів тіла.

Конституції людини. Морфологічні і функціональні аспекти конституції людини. Схеми нормальних конституцій (соматотипів). Конституція та фізіологічні особливості людини. Зв’язок конституційних і психологічних особливостей.

Періодизація індивідуального розвитку людини. Визначення біологічного віку людини за ступенем розвитку вторинних статевих ознак, скелетної та зубної зрілості. Фактори росту й розвитку людини. Старіння організму. Акселерація.

Загальне поняття про з`єднання кісток (артросиндесмологія). Синартрози та їх види: синдесмози, синхондрози, синостози. Типи швів черепа (зубчасті, лускаті, гармонічні), їх утворення і послідовність заростання. Лобне тім`ячко, основне тім`ячко, сосковидне та потиличне тім`ячко. Будова суглобів. Симфізи. Рухомі сполучення кісток – диартрози. Загальна характеристика суглобів. Класифікація суглобів: одноосьові, двохосьові, триосьові. Комбіновані та комплексні суглоби.

З`єднання кісток хребта. З`єднання черепа з хребтом. Висково-нижньощелепний суглоб. З`єднання вільних верхніх кінцівок та їх пояси. Плечовий, ліктьовий, променево-зап`ястний суглоби. З`єднання вільних нижніх кінцівок та їх поясу. Кульшовий суглоб. Колінний суглоб. Таранно-гомілковий суглоб.

Тема 3. Вчення про м`язи – міологія. Загальне поняття про м`язи. Будова та особистості функціонування гладеньких та поперечно-смугастих м’язів. Будова та закладка м’язів. М`яз як орган.

Скелетна мускулатура і її розвиток. Будова м`язів. Класифікація м`язів та їх функція. Поняття про фізіологічний поперечник м`язів.

Допоміжні апарати м`язів: фасції, зв`язки, слизові сумки, слизові піхви сухожилків, блоки, сесамовидні кістки. Типи важілів.

Характеристика м`язів тулуба, спини, грудей, живота, голови. М`язи верхньої кінцівки і плечового пояса в зв`язку з їх функцією. Прогресивна диференціація м`язів верхньої кінцівки в зв`язку з трудовою діяльністю. М`язи нижньої кінцівки в зв`язку з їхньою функцією та пристосуванням до прямоходіння. Вікові особливості скелетної мускулатури. Розвиток мускулатури. Біомеханіка рухів.

Модуль 2. Нервова система та аналізатори

Тема 4. Центральна й периферична нервова система. Загальна схема організації нервової системи людини. Центральна нервова система. Структурно-функціональні особливості спинного та головного мозку. Сіра та біла речовини мозку. Поняття про рефлекторну дугу. Особливості структурної організації та функцій окремих відділов головного мозку. Стовбур головного мозку: довгастий мозок, міст, середній мозок. Ромбоподібна ямка. Проміжний мозок. Кінцевий мозок. Будова кори мозку. Структурно-функціональні особливості нової кори. Основні борозни і закрутки великих півкуль головного мозку. Базальні ганглії. Шлуночки мозку. Оболонки мозку. Провідні шляхи головного і спинного мозку. Лімбічна система мозку. Філогенез центральної нервової системи.

Периферична нервова система. Черепно-мозкові та спиномозкові нерви. Шийне сплетення. Плечове сплетення, його короткі і довгі гілки. Поперекове сплетення. Крижово-куприкове сплетення.

Вегетативна нервова система. Симпатична нервова система. Парасимпатична нервова система. Особливості організації та функції метасимпатичної нервової системи.

Тема 5. Вчення про аналізатори. Загальна схема структурно-функціональної організації сенсорних систем організму. Поняття про аналізатор, периферичний, провідниковий та центральний відділи.

Зоровий аналізатор. Будова ока (очне яблуко, сітківка, судинна оболонка, склера та інше). Оптичний та захисний апарати ока. Зорові нерви і провідні шляхи зорового аналізатора. Допоміжні апарати ока. Розвиток органа зору. Аномалії розвитку ока. Теорії колірного зору. Колірна сліпота.

Слуховий аналізатор: периферичний, провідниковий та центральний відділи. Органи слуху та рівноваги. Зовнішнє вухо. Барабанна перетинка та її значення. Середнє вухо. Внутрішнє вухо. Мікроскопічна будова кортієвого органу. Провідні шляхи слухового та статокінетичного аналізаторів. Розвиток органа слуху та рівноваги. Аномалії розвитку вуха.

Сомато-сенсорний аналізатор: периферичний, провідниковий та центральний відділи. Аналізатор шкірного чуття. Будова шкіри. Рецептори шкіри. Структурні основи суглобо-м’язової чутливості.

Смаковий аналізатор. Нюховий аналізатор. Вісцеральний аналізатор. Методи дослідженя аналізаторів.

Модуль 3. Спланхнологія та серцево-судинна система

Тема 6. Вчення про нутрощі – спланхнологія. Загальна характеристика розвитку внутрішніх органів людини. План опису нутрощів.

Система органів травлення. Загальна характеристика системи органів травлення. Ротова порожнина, її будова. Слинні залози (привушна, підщелепна, під`язикова). Язик. Його частини. Сосочки язика: нитковидні, грибовидні, обваловані і листовидні. Зуби, їх будова і диференциація. Зуби молочні та постійні. М`яке піднебіння. Зів. Піднебінні та язикові мигдалики. Глотка, її будова.

Стравохід. Шлунок, його будова і топографія. Функція шлунка. Тонка кишка. Її частини і будова. Товста кишка, її частини і будова. Пряма кишка.

Печінка, її топографія, макро- та мікроструктура, функції. Жовчний міхур, його протоки. Воротна система печінки. Вплив алкоголю на структуру печінки. Підшлункова залоза, її функція, будова, топографія. Серозна оболонка черевної порожнини. Малий сальник. Великий сальник.

Органи дихання. Загальна характеристика органів дихання. Гортань. Хрящі гортані. Трахея. Бронхи. Серозна оболонка грудної порожнини. Легені. Будова легеневого ацинуса. Механізм дихання. Середостіння. Вікові особливості органів дихання.

Органи сечо-статевої системи. Органи виділення. Нирки, їх топографія, макро-мікроскопічна будова. Функціональна та структурна одиниця нирки – нефрон. Ниркова миска. Сечовід. Сечовий міхур. Розвиток сечових органів.

Статеві органи. Внутрішні чоловічі статева органи. Сім`яні залози, або яєчка. Сім`явивідна протока. Сім`яний пухирець. Передміхурова залоза. Зовнішні чоловічі статеві органи. Вікові особливості чоловічих статевих органів.

Внутрішні жіночі статеві органи. Яєчник. Будова яєчника. Матка. Маткові (фаллопієві) труби. Вікові особливості жіночих статевих олрганів. Зовнішні жіночі статеві органи. Клітор. Луковиця переддвір`я. Промежина.

Розвиток внутрішніх і зовнішніх чоловічих та жіночих статевих органів.

Тема 7. Залози внутрішньої секреції. Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції. Центральні регулюючі утворення залоз внутрішньої секреції. Гіпоталамус, гіпофіз, епіфіз. Периферичні залози внутрішньої секреції. Щитовидна залоза, паращитовидні залози, надниркові залози, статеві залози, підшлункова залоза.

Тема 8. Серцево-судинна та лімфатична системи.

Вчення про судини – ангіологія. Серце, його будова і топографія. Провідна система серця. Судини серця. Будова судин. Гістологічна будова артерій і вен. Судини малого кола кровообігу. Легенева артерія. Легеневі вени. Судини великого кола кровообігу.

Артерії: аорта, плечеголовна, загальна сонна, їх гілки. Підключична артерія. Грудна аорта. Пристінкові гілки грудної аорти. Черевна аорта, її пристінкові та нутряні гілки. Артерії плечового поясу і верхньої кінцівки. Артерії таза і нажньої кінцівки.

Венозна система. Система верхньої порожнистої вени. Система нижньої порожнистої вени. Кровообіг плоду.

Лімфатична система. Лімфатичні судини і вузли.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1. Загальна анатомія та функціональна анатомія опорно-рухового апарату

Тема 1. Предмет, задачі та методи анатомії людини. Клітини, тканини, органи, системи й апарати органів.

4

2

2

Тема 2. Вчення про кістки та їх з`єднання (остеологія і синдесмологія).

14

4

2

8

Тема 3. Вчення про м`язи – міологія

12

2

2

8

Разом за модулем 1

32

8

4

18

Модуль 2. Нервова система та аналізатори

Тема 4. Центральна й периферична нервова система

19

8

3

8

Тема 5. Вчення про аналізатори зовнішнього оточення (естезіологія)

16

4

2

10

Разом за модулем 2

35

12

5

18

Модуль 3. Спланхнологія та серцево-судинна система

Тема 6. Вчення про внутрощі (спланхноло-гія).

13

2

4

7

Тема 7. Залози внутрішньої секреції

14

4

2

8

Тема 8. Серцево-судинна та лімфатична системи. Вчення про судини (ангіологія)

12

4

2

6

Разом за модулем 3

39

10

8

21

Индивідуальне науково-дослідне завдання

Усього годин

108

34

17

57

 

5. Теми семінарських занять

Не передбачено

6. Теми практичних занять

Не передбачено

7. Теми лабораторних занять

/ptd colspan=”3″ width=”258″td valign=”top” width=”6%”

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Модуль 1. Загальна анатомія та функціональна анатомія опорно-рухового апарату

Тема 2

1.

Система скелета (остеологія) та система з’єднань кісток (артросиндесмологія).

2

Тема 3

2

М’язова система (міологія)

2

Модуль 2. Нервова система та аналізатори

Тема 4

3

Центральна нервова система

3

Тема 5

4.

Естезіологія

2

Модуль 3. Спланхнологія та серцево-судинна система

Тема 6

5.

Травна система. Будова органів шлунково-кишкового тракту

2

6.

Дихальна система, макро- та мікроструктура нирок.

2

Тема 7

7.

Особливості структурної організації нейроендокринної системи

2

Тема 8

8.

Серцево-судинна система

2

Усього

17

 

8. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Модуль 1. Загальна анатомія та функціональна анатомія опорно-рухового апарату

Тема 1

1.

Історія розвитку анатомії.

1

2.

Площини, осі, лінії та ділянки тіла

1

Тема 2

3.

Вплив абіотичних та біотичних факторів на закладку і формування скелету

2

4.

Система з’єднання кісток

2

5.

Індивідуальні та статеві особливості черепа. Череп немовлят і вікові особливості черепа.

4

Тема 3

6.

Вікові особливості скелетної мускулатури

2

7

Будова м’язів

2

8

Допоміжні апарати м’язів

4

Разом за модулем 1

18

Модуль 2. Нервова система та аналізатори

Тема 4

9.

Функціональні системи ЦНС та їх структурне забезпечення.

6

10.

Ентеральна нервова система

2

Тема 5

11.

Орган нюху та орган смаку.

4

12.

Схеми провідних шляхів окремих аналізаторів

6

Разом за модулем 2

18

Модуль 3. Спланхнологія та серцево-судинна система

Тема 6

9.

Вплив алкоголю на структуру печінки

3

10.

Середостіння

2

11.

Вікові особливості органів дихання

2

Тема 7

12.

Паращитоподібни залози

2

13.

Параганглії

2

14.

Підшлункові острівці

2

15.

Дифузна нейроендокринна система

2

Тема 8

13

Судини малого кола кровообігу

2

14

Особливості структурно-функціональної організації лімфатичної системи

4

Разом за модуль 3

21

Усього

57

9. Індивідуальне навчально – дослідне завдання

Не передбачено.

10. Методи навчання

Викладання матеріалу курсу здійснюється підчас лекцій, його закріплення та здобуття практичних навичок студентами відбувається у ході лабораторних робіт, частина матеріалу засвоюється самостійно; використовуються такі методи, як словесні – лекції, бесіди, розповідь-пояснення; наочні – ілюстрації, демонстрації; практичні – завдання практичного та практично-проблемного змісту; додаткові методи – метод програмованого навчання, метод проблемного навчання, метод інтерактивного (комунікативного) навчання.

11. Форми контролю

Контроль рівня засвоєння навчального матеріалу проводиться шляхом виконання студентами письмових контрольних робіт, за темами модулів та складання заліку, самостійні роботи; поточне тестування, підсумковий тестовий контроль.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

 

 

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий семестровий контроль (залік)

Сума

   Модуль 1

Модуль 2

Модуль 2

 

40

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

5

10

5

10

10

10

5

5

10-20 балів

10-20 балів

10-20 балів

 

Т1, Т2 … Т8 – теми модулів

Форма контролю модулю 1: самостійна робота, поточний тестовий контроль,

підсумкова письмова контрольна робота; підсумковий модульний контроль.

Форма контролю модулю 2: самостійна робота, поточний тестовий контроль,

підсумкова письмова контрольна робота; підсумковий модульний контроль.

Форма контролю модулю 3: самостійна робота, поточний тестовий контроль,

підсумкова письмова контрольна робота; підсумковий модульний контроль.

Максимальна кількість балів, які може набрати студент за виконання завдань: 1 модуля складає 20 балів; 2 модуля – 20 балів; 3 модуля – 20 балів;

Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для зарахування модуля складає 10 балів. До підсумкового семестрового контролю студент допускається, якщо за результатами здачі модулю він набрав не менше 30 балів.

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової роботи (проекту), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

80-89

В

добре

70-79

С

60-69

D

задовільно

50-59

Е

1-49

FX

незадовільно

не зараховано

 

Критерії оцінки успішності студентів

при семестровому контролі та виконанні письмових робіт

Оцінку «відмінно» (А, 90-100 балів) отримує студент, якщо він:

− міцно засвоїв зміст навчальної дисципліни, наукових першоджерел і рекомендованої літератури;

− вміє повністю, глибоко і всебічно розкрити зміст матеріалу, поставленого завдання чи проблеми; комплексно вирішувати поставлені завдання чи проблему; правильно застосовує одержані знання з різних дисциплін для вирішення завдань чи проблем; послідовно і логічно викладає матеріал;

− висловлює обґрунтоване власне ставлення до тих чи інших проблем;

− чітко розуміє зміст і вільно володіє спеціальною термінологією; встановлює взаємозв’язок основних понять;

− грамотно ілюструє відповіді прикладами;

− вільно використовує набуті теоретичні знання для аналізу практичного матеріалу; демонструє високий рівень набутих практичних навичок.

Допускається декілька неточностей у викладенні матеріалу, які не приводять до помилкових висновків і рішень. Кількість та суттєвість неточностей враховується при визначенні оцінки за 100-бальною шкалою.

Оцінку «добре» (В, С, 70-89 балів) отримує студент, якщо він:

− добре засвоїв основний зміст навчальної дисципліни, основні ідеї наукових першоджерел і рекомендованої літератури;

− аргументовано, правильно та послідовно розкриває основний зміст матеріалу;

− висловлює власні міркування з приводу тих чи інших проблем;

− точно використовує термінологію;

− має практичні навички з аналізу матеріалу.

Допускається декілька неточностей у використанні спеціальної термінології, похибок у логіці викладу теоретичного змісту або аналізу практичного матеріалу, несуттєвих та не грубих помилок у висновках та узагальненнях, що не впливають на конкретний зміст відповіді. Наявні неточності та помилки враховуються при визначенні оцінки за 100-бальною шкалою та відповідної літери В або С.

Оцінку «задовільно» (D, E, 50-69 балів) студент отримує, якщо:

− у відповіді суть запитання в цілому розкрита, але зміст питання викладено частково; студент невпевнено орієнтується у змісті наукових першоджерел та рекомендованої літератури;

− матеріал викладений не завжди послідовно, висновки не ув’язані між собою;

− не вміє обґрунтовано оцінювати факти та явища, пов’язувати їх з майбутньою професійною діяльністю;

− при викладенні матеріалу, поясненні термінології та вирішенні практичних питань зроблені суттєві помилки.

Обсяг викладення змісту питання, кількість та суттєвість помилок впливають на визначення оцінки за 100-бальною шкалою та відповідної літери D або E.

Оцінку «незадовільно» (2F, FX,менше 50 балів) студент отримує, якщо:

− основний зміст завдання не розкрито; студент майже не орієнтується у наукових першоджерелах та рекомендованій літературі; не знає наукових фактів та визначень;

− допущені суттєві помилки у висновках;

− студент слабо володіє спеціальною термінологією;

− наукове мислення та практичні навички майже не сформовані.

Оцінку F отримує студент, що виявив необхідні знання для подальшого самостійного виправлення помилок. Оцінку FX отримує студент, який не може продовжувати навчання або почати професійну діяльність після закінчення університету без додаткових занять з відповідної дисципліни.

13. Методичне забезпечення

 1. Атлас морфологии человека: Компьютерная информационная и обучающая система. – Diamedinfo, 1993 – 1997. – Образ, 1997.
 2. Комп’ютерна енциклопедія з анатомії та фізіології людини (посвідчення №775 студии «Русский стиль», Москва).
 3. Боянович Ю. В. Основы анатомии и физиологии человека. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2007. – 108 с.
 4. Боянович Ю. В. Анатомия, физиология и психофизиология сенсорной системы. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2007. -168 с.
 5. Боянович Ю. В., Балакирев Н.П. Анатомия человека. Опорно-двигательный аппарат. Харьков. Изд-во ХНУ, 2004; – 282 с.
 6. Учбові таблиці, мультимедійні презентації.

14. Рекомендована література

Базова

 1. Головацький А. С., Черкасов В. Г., Сапін М. Р, Федонюк Я. І. Анатомія людини. У трьох томах. Том перший. – Вінниця: Нова книга, 2006. -368 с., іл.
 2. Головацький А. С., Черкасов В. Г., Сапін М. Р., Парахін А. І. Анатомія людини. У трьох томах. Том другий. / За редакцією В. Г. Черкасова та А. С. Головацького. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 456 с., іл.
 3. Головацький А. С., Черкасов В. Г., Сапін М. Р., Парахін А. І. Анатомія людини. У трьох томах. Том третій. / За редакцією В.Г. Черкасова та А. С. Головацького. – Вінниця: Нова книга, 2010. -472 с. , іл.
 4. Боянович Ю. В. Основы анатомии и физиологии человека. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2007. – 108 с.
 5. Боянович Ю. В. Анатомия, физиология и психофизиология сенсорной системы. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2007. -168 с.
 6. Атлас морфологии человека: Компьютерная информационная и обучающая

система. – Diamedinfo, 1993 – 1997. – Образ, 1997.

 1. Комп’ютерна енциклопедія з анатомії та фізіології людини (посвідчення №775

студии «Русский стиль», Москва).

 1. Боянович Ю. В. Основы анатомии и физиологии человека. Харьков. Изд-во ХНУ, 2007 р. – 108 с.
 2. Боянович Ю. В. Анатомия, физиология и психофизиология сенсорной системы. Харьков. Изд-во ХНУ, 2007 р.-168 с.
 3. Боянович Ю. В., Балакирев Н. . Анатомия человека. Опорно-двигательный аппарат. – Харьков: изд-во ХНУ, 2004; – 282 с.
 4. Боянович Ю. В., Балакирев Н. П. Атлас анатомии человека. – Ростов-на-Дону: Феникс, Харьков: Торсинг, 2005; – 734 с.
 5. Коляденко Г. І. Анатомія людини: Підручник для вузів. – К.: Либідь, 2001. – 380 с.
 6. Привес М. Г., Лысенков Н. К., Бушкович В. И. Анатомия человека. – СПб.: Гиппократ, 2002. – 704 с.
 7. Сапин М. Р., Билич Г. Л. Анатомия человека. – М.: Высшая школа, 1989. – 544 с.
 8. Синельников Р. Д., Синельников Я. Р. Атлас анатомии человека в 4-х томах. М. Медицина,1994.
 9. Атлас морфологии человека : Компьютерная информационная и обучающая система. – Diamedinfo, 1993 – 1997. – Образ, 1997.

Допоміжна

 1. Боянович Ю.В. Анатомия человека. Карманный атлас. М. АСТ. – Харьков,

Торсинг, 2003. – 734 с.

 1. Маруненко І. М. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни. – К.:

Професіонал, 2004. – 480 с.

 1. Свиридов А. И. Анатомія людини. – К.: Вища школа, 2000. – 399 с.
  1. Федонюк Я., Білик Л., Микула Н. – К.: Анатомія і фізіологія з патологією. Підручник для мед. вузів. – К.: Укрмедкнига, 2001. – 676 с.
  2. Никитюк Б. А., Чтецов В. П. Морфология человека. – М.: МГУ,1990.-342с
  3. Хить Г.Л., Долинова Н.А. Рассовая дифференциация  человечества. – М.:

Наука,1990.-200 с.

 1. Тоні Сміт. Людина. – Львів Бак, 2002. -240 с.

 

15. Інформаційні ресурси

 1. Інформаційні ресурси Донецького національного університету/ http://www.donnu. еdu. ua/ru.
 2. Інформаційні ресурси Київського національного університету імені Тараса Шевченко/ http://www. kiev. ua/ru.
 3. Інформаційні ресурси Львівського національного університету імені Івана Франка/ http://www. franko. lviv. ua/ru.
 4. Інформаційні ресурси Московського державного університету мені М. В. Ломоносова/ http://www. msu.ua/ru.
 5. Інформаційні ресурси Одеського національного університету імені М. В. Ломоносова/ http://www  onu. edu. ua/ ru.
 6. Інформаційні ресурси Новосибірського державного університету/ http://www. nsu. ua/ ru.
 7. Інформаційні ресурси Санкт-Петербургського державного університету/ http://www. spbu . ua/ ru.
 8. http://www.distedu.ru
 9. http://www.rfbr.ru
 10. http://elmash.snu.edu.ua/material/iskust_intel/AI/ph2.htm
 11. http://www.sotnyk.com/Articles/AILectures/htm/ph3.htm

Популярность: 41%

Рубрика: Робочі програми, Учбовий процес ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.