Белецкий Николай Николаевич

Автор: · Дата: 10 Декабрь 2012 · Пока нет комментариев

 

Білецкий Микола Миколайович

 

1949, професор, доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу твердотільної електроніки Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України.

 

Закінчив радіофізичній факультет ХНУ ім. В. Н. Каразіна у 1971 р. З 1971р. по теперішній час працює в Інституті радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. В 1976 р. захистив кандидатську дисертацію, а у 1993 р. – докторську дисертацію. З 2005 р. –  завідувач відділу твердотільної електроніки Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України.

 

М.М. Білецький – відомий вчений, що активно працює в галузі твердотільної електроніки. Він провів багато теоретичних досліджень із вивчення високочастотних явищ у різноманітних твердотільних середовищах – напівпровідниках, магнітних напівпровідниках, двовимірних електронних системах, фотонних кристалах і магнітних наноструктурах. М.М. Білецький передбачив нові типи поверхневих електромагнітних поляритонів у напівмагнітних напівпровідникових наноструктурах. Крім того, він вивчав ефекти спінової фільтрації електронного струму у шаруватих напівмагнітних напівпровідникових наноструктурах.

 

М.М. Білецький виконав цикл дуже цікавих робіт з вивчення високочастотних властивостей двовимірних електронних систем, які знаходились в умовах цілочисельного  квантового ефекту Холла. В його роботах передбачено можливість стрибкоподібної зміни групової швидкості двовимірних плазмонів зі збільшенням зовнішнього магнітного поля.

 

В останні роки М.М. Білецький розробляв теорію спін-поляризованого електронного транспорту у магнітоелектронних наноструктурах. Основна увага приділялася дослідженню гігантського магнітоопору та гігантського магнітоімпедансу тунельних магнітних переходів. Його дослідження стаціонарних я нестаціонарними електромагнітних явищ у однобар’єрних та двобар’єрних магнітних тунельних переходах суттєво поширюють фізичні уяви про механізми протікання спін-поляризованого електронного струму в магнітних матеріалах. Це дозволило розробити фізичну основу для створення нових типів спінтронних приладів.

М.М.Білецький бере активну участь у підготовці наукових кадрів. Він відповідально й результативно працює з науковими співробітниками, аспірантами та пошукувачами. Під керівництвом М.М.Білецького підготовлено й захищено чотири кандидатські дисертації. Він входить до складу екзаменаційних комісій з приймання кандидатських іспитів із спеціальностей “Радіофізика”, “Фізика твердого тіла”, з англійської мови. З 2009 р. М.М.Білецький на високому рівні читає курс лекцій «Електромагнітні властивості плазмоподібних середовищ» для студентів п’ятого курсу радіофізичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна.

 

М.М.Білецький має 164 наукові публікації, з них 2 монографії, 1 глава в монографії, 84 статті, понад 70 доповідей на міжнародних і вітчизняних наукових конференціях. Основні результати опубліковано в таких журналах, як Physical Review B, Journal of Applied Physics,  Journal of Physics: Condensed Matter, Физика твердого тела, Физика и техника полупроводников, Журнал технической физики, Радиофизика и электроника та ін.

 

У 1987 р. М.М.Білецький одержав премію НАН України ім. К.Д. Синельникова за цикл робіт “Поверхневі магнітоплазмові хвилі в напівпровідниках”. М.М.Білецький є членом редакції фахового наукового журналу “ Радіофізика та електроніка ”, який видається в ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України.  Він бере активну участь у роботі спеціалізованої вченої ради К 64.052.04  при Харківському національному університеті радіоелектроніки.

 

З 1 жовтня 2000р. по грудень 2003р. М.М.Білецький керував роботою за проектом №1440 “Нові напівмагнітні напівпровідники: технологія, фізика, пристрої” Українського науково-технологічного центру. В 1997р., 2004р. та 2005р. він працював візит-дослідником в Лос-Аламоській Національній Лабораторії в США.

 

Основні праці

Монографії:

1. Белецкий Н.Н., Булгаков А.А., Ханкина С.И., Яковенко В.М. Плаз-менные неустойчивости и нелинейные явления в полупроводниках. Киев, Наукова думка, 1984, 192с.

2. Белецкий Н.Н., Светличный В.М., Халамейда Д.Д., Яковенко В.М. Электромагнитные  явления СВЧ диапазона в неоднородных полупроводни-ках. Киев, Наукова думка, 1991, 216с.

 

Статті:

1. Белецкий Н.Н., Гасан Е.А. Поверхностные поляритоны в полупроводниковых пленках с обедненными переходными областями// Физика твердого тела, 1996, т.38, №2, стр.460-470.

2. Aronov I.E., Beletskii N.N. Fundamental steps of the group velocity for slow polaritons in the two-dimensional electron gas in a high magnetic field// J.Phys.: Condens. Matter, 1996, v.8, No.27, pp. 4919-4936.

3. Aronov I.E., Beletskii N.N., Berman G.P., Bishop A.R. Collective electromagnetic excitations in a double-layer two-dimensional electron system in a high magnetic field// Physical Review B., 1997, v.56, No.16, pp.10392-10403.

4. Averkov Yu.O., Beletskii N.N. Surface polaritons in a double two-layer two-dimensional electron system placed in strong magnetic field// Український фізичний журнал, 1997, т.42, №11-12, с.1408-1415.

5. Beletskii N.N., Berman G.P., Bishop A.R., Borisenko S.A. Surface polaritons in a GaAs/AlGaAs heterojunction in a high magnetic field// J.Phys.: Condens. Matter, 1998, v.10, No.26, pp. 5781-5790.

6. Aronov I.E., Beletskii N.N., Berman G.P., Campbell D.K., Doolen G.D., Dudiy S.V. Frequency dependence of the admittance of the quantum point contact// Physical Review B., 1998, v.58, No.15, pp.9894-9906.

7. Beletskii N.N., Yakovenko V.M. Surface magnetoplasma waves in semiconductor structures// Український фізичний журнал, 1998, т.43, №11, С.1416-1424.

8. Белецкий Н.Н. Борисенко С.А. Влияние диссипации на свойства поверхностных поляритонов в гетеропереходах GaAs/AlGaAs в квантующем магнитном поле// Физика твердого тела, 1999, т.41, вып.4. – С.705-711.

9. Белецкий Н.Н., Блудов Ю.В. Квантование спектра поверхностных поляритонов в электронно-дырочных сверхрешетках// Доповіді Національної Академії наук Українию – 1999. – №12. – с.79-85.

10. Белецкий Н.Н., Борисенко С.А. Влияние квантующего магнитного поля на спектр и затухание поляритонов в двойных двумерных электронных системах// Физика твердого тела. – 2000, т.42, вып.8. – С.1479-1485.

11. Абдулкадыров Д.В., Белецкий Н.Н. Магнитосопротивление нестационарного магнитного туннельного перехода // Радиофизика и электроника. – 2009. – т. 14, № 2. – C. 190-197.

12. Абдулкадыров Д.В., Белецкий Н.Н. Туннелирование электронов через нестационарный потенциальный барьер // Радиофизика и электроника. – 2008. – т. 13, № 2. – C. 218-226.

13. Abdulkadyrov D.V., Abdulkadyrov V. A. Electron-Wave Phenomena in the Composite Semiconductor Structure // Telecomunications and Radio Engineering. -2008. –Vol.67. –P. 1871-1878.

14. Белецкий Н. Н.  Гигантское магнитосопротивление двухбарьерных магнитных туннельных переходов / Н. Н.Белецкий, С. А.Борисенко // Радиофизика и электроника // Харьков: Институт радиофизики и электроники НАН Украины.-2010.-15,№2.- С. 83-86.

15. Abdulkadyrov D.V. Magnetoresistance of a nonstationary magnetic tunnel junction / D. V. Abdulkadyrov, N. N. Beletskii // Telecommunications and Radio Engineering – 2010.– 69, No.20 – P.1837-1849.

16.Белецкий Н. Н.  Рассеяние электрона на плазменных колебаниях в структуре полупроводник-диэлектрик-полупроводник / Н. Н.Белецкий, С. И. Ханкина, В. М. Яковенко, И. В. Яковенко // Радиофизика и электроника // Харьков: Институт радиофизики и электроники НАН Украины.- 2010.- 15, №2.- С. 77-82.

17. Белецкий Н. Н.  Взаимодействие поверхностных плазмонов с потоками заряженных частиц, проходящих через границу раздела сред / Н. Н.Белецкий, С. И. Ханкина, В. М. Яковенко, И. В. Яковенко // Журнал технической физики –2010. – 80– С. 120-125.

Популярность: 24%

Рубрика: Співробітники ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.