Програма навчальної дисципліни “Функціональна електроніка”

Автор: · Дата: 14 Декабрь 2012 · Пока нет комментариев

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»                                   

                       

Перший проректор  ХНУ імені В.Н. Каразіна

_____________проф. В.В. Александров

___________________________

«______»_______________2012 р.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

                                 «Функціональна електроніка»                                                   _

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки: 6.0508 – Мікро-та наноелектроніка                                 _   _____

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності     7.050802 Фізична та біомедична електроніка________     ______

(шифр і назва спеціальності (тей)

 

факультету __                       радіофізичного___________________________________     ___

(назва факультету)

 

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

 

Харків – 2012

 

«Функціональна електроніка»

(назва навчальної дисципліни)

 

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки _6.0508 – мікро-та наноелектроніка, за спеціальністю 7.050802 Фізична та біомедична електроніка

 

Розробник: Білецький Микола Іванович доцент кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри: Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 

Протокол № ___ від. «____»________________2012 р.

 

Завідувач кафедрою Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 

проф. Катрич В.О.                                                     ________________

(прізвище та ініціали)                                                                                                                    (підпис)

 

«_____»___________________2012 р

 

Схвалено методичною комісією  радіофізичного факультету

 

Протокол № ___ від. «____»________________2012 р.

 

«_____»________________2012 р.

 

Голова ________________________________(проф. Черногор Л.Ф.)

(підпис)                                                                                   (прізвище та ініціали)

 

1.     Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 3,5

Галузь знань

0508 – електроніка

(шифр і назва)

дисципліна загально-професійної підготовки

 

Напрям підготовки

6.0508 – мікро-та наноелектроніка

(шифр і назва)

Модулів – 4 Спеціальність (професійне спрямування):

7.050802 Фізична та біомедична електроніка

         (шифр і назва)

Рік підготовки:

8-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання:контрольна робота

Семестр

Загальна кількість годин – 126

8-й

Тижневих годин для денної форми навчання:аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

 

бакалавр

Лекції

32 год.

Практичні, семінарські

Лабораторні

год.

Самостійна робота

94 год.

ІНДЗ:

Вид контролю: екз.

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

2.1. Мета навчальної дисципліни:

Вивчення фізичних процесів які протікають в твердому тілі та рідинах, що можуть бути використані для моделювання різних функцій перетворення інформації.

 

2.2. Завдання дисципліни

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 

знати:

– фізичні процеси та явища які протікають в твердому тілі та рідинах які можуть бути використані для моделювання різних функцій перетворення інформації;

– принципи роботи перспективних пристроїв функціональної електроніки.

уміти:

– вирішувати фізичні та інженерні задачі по вибору функціональних приладів типу процесор та пристроїв пам’яті які базуються на фізичній інтеграції різних процесів і явищ в твердому тілі або рідинах.

 

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Функціональна електроніка – четверте покоління в електроніці.

Змістовий модуль 2. Елементи хемотроніки.

Змістовий модуль 3. Оптоелектроніка.

Змістовий модуль 4. Кріоелектроніка.

 

3. Структура навчальної дисципліни

 

Назви модулів і тем

Кількість годин

Всього годин

Лк.

Лб

Ср

Інд

Модуль 1. Функціональна електроніка – четверте покоління в електроніці

Тема 1. Обмеження в схемотехнічній інтегральній електроніці по фізичним та технологічним факторам.

6

2

4

Тема 2. Типи носіїв інформаційного сигналу. Фізичні поля і процеси які забезпечують виникнення, переміщення та взаємодію динамічних неоднорідносте й в середовищі.

8

2

6

Тема 3. Загальна схема побудови елементів та пристроїв функціональної електроніки. Вибір матеріалів середовища для компонентів функціональної електроніки.

6

2

4

      Разом за модулем 1

20

6

 

14

 

Модуль 2. Елементи хемотроніки

Тема 4. Електричний струм іонів в рідинах та електрохімічні реакції в електролітах.

8

2

6

Тема 5. Фазові переходи на електродах, електрокапілярні явища.

6

2

4

Тема 6. Хемотронні пристрої: діоди, підсилювачі, інтегратори.

8

2

6

Тема 7. Твердофазні хемотронні прибори.

8

2

6

       Разом за модулем 2

30

8

 

22

 

Модуль 3. Оптоелектроніка

Тема 8. Фізичні основи приладів функціональної оптоелектроніки.

12

2

10

Тема 9. Функціональна акустооптика. Поверхнева акустооптика.

10

2

8

Тема 10.. Функціональна магнитооптика Пристрої функціональної магнітооптики: модулятори і дефлектори, процесори і фільтри.

8

2

6

Тема 11. Магнітоупруга взаємодія, магнітоупругі хвилі. Магнітоакустичні пристрої пам’яті, фільтри НВЧ-сигналів.

8

2

6

 

       Разом за модулем 3

38

8

 

30

 

Модуль 4. Кріоелектроніка. 

Тема 12. Надпровідники першого і другого роду.

8

2

6

 

Тема 13. Високотемпературні надпровідники. Ефект Джозефсона

8

2

6

Тема 14. Пристрої на базі надпровідників.

8

2

6

Тема 15. Схеми на базі надпровідників та напівпровідників

8

2

6

Тема 16. Перспективи застосування пристроїв функціональної електроніки в біомедицині.

6

2

4

       Разом за модулем 5

38

10

 

28

 

      Усього годин за семестр

126

32

 

94

 

 

 

5. Самостійна робота

зм. мод.

Теми самостійної роботи

Кількість

годин

1.

Фізичні поля і процеси які забезпечують виникнення, переміщення та взаємодію динамічних неоднорідносте й в середовищі..

8

1

Матеріали середовищ для компонентів функціональної електроніки.

8

2

електрокапілярні явища.

8

2

Хемотронні пристрої.

8

2

Твердофазні хемотронні прибори

8

3

Фізичні основи приладів функціональної оптоелектроніки

8

3

Пристрої функціональної магнітооптики: модулятори і дефлектори, процесори і фільтри.

6

3

Високотемпературні надпровідники

4

4

Ефект Джозефсона

6

5

Схеми на базі надпровідників та напівпровідників

8

5

Взаємодія електронів с поверхневими акустичними хвилями. Підсилення акустичних хвиль.

8

6

Нелінійні ефекти в пружному середовищі.

4

6

Пристрої функціональної акустоелектроніки

8

Загальна кількість годин

94

6. Методи навчання

Засвоєння матеріалу по дисципліні забезпечується циклом лекцій, проведенням лабораторних робіт, виконанням контрольних завдань та екскурсіями в працюючі медичні заклади.

7. Методи контролю

По кожному змістовному модулю проводиться коротка (до 30 хв.) письмова контрольна робота, яка оцінюється в відповідних балах. Крім того кожній темі самостійної роботи студент повинен відповісти на 2-3 запитання по темі.

8. Розподіл балів, які отримують студенти

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Модуль 4

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

100

(50)

6

7

7

7

8

8

7

7

7

8

8

6

6

6

6

6

20(10)

20(10)

30(15)

30(15)

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

80-89

В

добре

70-79

С

60-69

D

задовільно

50-59

Е

40-49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-39

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

9. Методичне забезпечення

Рекомендована література

 

Базова:

1. Зеленский А.В., Рычина Т.А. Устройства функциональной электроники и электрорадиоэлементы. Уч. для ВУЗов.- М.; Радио и связь, 1989.-352с.

2. Щука А.А «Электроника. Уч. пособие – СПб.: БХВ-спб. ,2005. 800с.

 

Додаткова література.

 

1. Калниболотский Ю.М. и др. Расчет и конструирование микросхем.- Киев, «Высшая школа»,1983.- 264с.

2. Конструирование и технология микросхем. Под ред. Коледова Л.А. – М.: «Высшая школа»., 1984.- 342с.

 

Популярность: 22%

Рубрика: Робочі програми ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.