Комп’ютерний аналіз медико-біологічної інформації

Автор: · Дата: 14 Декабрь 2012 · Пока нет комментариев

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»                                   

                       

Перший проректор  ХНУ імені В.Н. Каразіна

_____________проф. В.В. Александров

___________________________

«______»_______________2012 р.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

  «Компютерний аналіз медико-біологічної інформації»    _

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки: 6.05081 – мікро-та наноелектроніка                                 _    ____    _

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності     6.05080102 – Фізична та біомедична електроніка_________       ___

(шифр і назва спеціальності (тей)

факультету __                       радіофізичного___________________________________           ___

(назва факультету)

 

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

 

Харків – 2012

 

«Компютерний аналіз медико-біологічної інформації»

(назва навчальної дисципліни)

 

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки _6.05081 – мікро-та наноелектроніка, за спеціальністю 7.05080102 Фізична та біомедична електроніка

 

Розробник: Мустецов Тимофій Миколайович, к.т.н., викладач  кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри: Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 

Протокол № ___ від. «____»________________2012 р.

 

Завідувач кафедрою Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 

проф. Катрич В.О.                                                     ________________

(прізвище та ініціали)                                                                                                                    (підпис)

 

«_____»___________________2012 р

 

Схвалено методичною комісією  радіофізичного факультету

 

Протокол № ___ від. «____»________________2012 р.

 

«_____»________________2012 р.

 

Голова ________________________________(проф. Черногор Л.Ф.)

(підпис)                                                                                   (прізвище та ініціали)

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 3,5

Галузь знань

0508 – електроніка

(шифр і назва)

дисципліна циклу професійної та практичної підготовки

 

Напрям підготовки

6.050801 – мікро-та наноелектроніка

(шифр і назва)

Модулів – 3 Спеціальність (професійне спрямування):

7.05080102 Фізична та біомедична електроніка

         (шифр і назва)

Рік підготовки:

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання:

Семестр

Загальна кількість годин – 126

9 – й

Тижневих годин для денної форми навчання:аудиторних – 3самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

 

магістр

Лекції

18 год.

Практичні, семінарські

36

Лабораторні

 

Самостійна робота

72 год.

ІНДЗ:.

Вид контролю: зал.

 

 

 

2 МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни.

 

Формування теоретичних знань та практичних навиків по використанню комп’ютерних технологій при обробці перетворенні та зберіганні медико-біологічної інформації

.

2.2. Завдання дисципліни

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ: характеристики біологічних сигналів різного формату (числові масиви. Графіки, статичні та динамічні картини);

– методи перетворення інформації;

– методи виділення корисної інформації в умовах завад;

– принципи побудови алгоритмів аналізу медико-біологічної інформації.

 

ВМІТИ: використовувати сучасні засоби та прикладні програми для розрахунку характеристик біосигналів;

– використовувати математичні засоби обробки сигналів;

– використовувати математичні засоби та пакети програм для обробки зображень.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Основи аналізу біосигналів

Змістовий модуль 2. Методи цифрової фільтрації

Змістовий модуль 3. Методи обробки зображень

 

3. Структура навчальної дисципліни

Назви модулів і тем

Всього годин

Кількість годин

Лк.

Пз.

Ср.

1

2

3

4

5

Модуль 1. Основи аналізу біосигналів

Тема 1. Типові сигнали, характерні для біологічних об’єктів.

14

2

4

8

Тема 2. Спектри сигналів.

14

2

4

8

Тема 3. Методи обробки випадкових сигналів

14

2

4

8

       Разом за модулем 1

42

6

12

24

Модуль 2. Методи цифрової фільтрації

Тема 4. Методи статистичного та кореляційного аналізу випадкових сигналів.

14

2

4

8

Тема 5. Спектральний аналіз випадкових сигналів.

14

2

4

8

Тема 6. Рекурсивні та не рекурсивні цифрові фільтри.

14

2

4

8

         Разом за модулем 2

42

6

12

24

Модуль 3. Методи обробки зображень

Тема 7. Фільтрація та контрастування зображень.

14

2

4

8

Тема 8. Методи визначення метрологічних показників біо об’єктів по зображенням, які отримано за допомогою УЗ-сканування.

14

2

4

8

Тема 9. Методи обробки рентгенівських зображень.

14

2

4

8

        Разом за модулем 3

42

6

12

24

Разам за семестр

126

18

36

72

 

 

4. Теми практичних занять

№ зм.мод

Назва теми

Кількість

годин

1.

Дослідження спектрів стандартних сигналів

4

1

Вивчення подачі аналогового сигналу в цифровій формі

4

1

Дослідження спектрів випадкових сигналів

4

2

Дослідження характеристик цифрових фільтрів

4

2

Дослідження статистичних характеристик випадкових сигналів

4

2

Кореляційний аналіз сигналів

4

3

Вивчення методів фільтрації зображень

4

3

Методи обробки УЗ зображень

4

3

Вивчення методів отримання метрологічних характеристик фрагментів рентгенівського зображення

4

Усього годин

36

5. Самостійна робота

 

№ зм.мод

Теми самостійної роботи

Обсяг, год

1-3

Підготовка до практичних занять

36

1

Різновиди сигналів, що характеризують властивості біологічних об’єктів

6

2

Аналого-цифрове та цифро-аналогове перетворення сигналів

6

2

Апроксимація сигналів ортогональними функціями

6

2

Кореляційний аналіз випадкових сигналів

6

3

Методи отримання та особливості УЗ-зображень

6

3

Методи побудови 3D – зображень

6

Усього годин

72

 

 

6. Методи навчання

Засвоєння матеріалу по дисципліні забезпечується циклом лекцій, проведенням лабораторних робіт, виконанням контрольних завдань та екскурсіями в працюючі медичні заклади.

7. Методи контролю

По кожному змістовному модулю проводиться коротка (до 30 хв.) письмова контрольна робота, яка оцінюється в відповідних балах. Крім того перед виконанням практичної роботи студент повинен відповісти на 2-3 запитання по темі роботи, що буде виконуватися.

8. Розподіл балів, які отримують студенти

Осінній семестр

 

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т91

100

(50)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

30(10)

30(15)

40(20)

Т1, Т2 … Т15 – теми модулів

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

80-89

В

добре

70-79

С

60-69

D

задовільно

50-59

Е

40-49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-39

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

9. Методичне забезпечення

Рекомендована література

Базова:

 

1. Жук М.І., Семенець В.В. Методи і алгоритми обробки та аналізу медико-біоллогічних сигналів.- Х.: ХНУРЕ, 2006.- 264с..

2. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов.- СПб.: Питер, 2003.-604с.

3. Потемкин В.Г. МАТLАВ. Справочное пособие.- М.: «Диалог МИФИ», 1997.- 350с.

Додаткова література

 

1. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы.- М.: Высш. шк., 2003.-462с.

Рангайян Р.М. Анализ биомедицинских сигналов. Практический подход/Пер. с анг. под ред. Немирко А.П..- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007.- 440с.

 

Інформаційні ресурси:

 

1. Операційне середовище Windows ХР.

2. MatLab 6.5.

3. Delphi 6.0.

4. 5. Комплекс програм для проведення лабораторних робіт.

Популярность: 19%

Рубрика: Робочі програми, Учбовий процес ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.