Лазерна техніка в медицині

Автор: · Дата: 14 Декабрь 2012 · Пока нет комментариев

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»                                   

                       

Перший проректор  ХНУ імені В.Н. Каразіна

_____________проф. В.В. Александров

___________________________

«______»_______________2012 р.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

                         «ЛАЗЕРНА ТЕХНІКА В МЕДИЦИНІ»                  _

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки: 6.050801 – мікро-та наноелектроніка                                 ________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності     6.05080102 – Фізична та біомедична електроніка______________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_______________________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету __                       радіофізичного__________________________________________

(назва факультету)

 

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

 

Харків – 2012

 

«ЛАЗЕРНА ТЕХНІКА В МЕДИЦИНІ»                  

(назва навчальної дисципліни)

 

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки _6.050801 – мікро-та наноелектроніка, за спеціальністю 7.05080102 Фізична та біомедична електроніка

 

Розробник: Мустецов Микола Петрович, к.т.н., професор кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри: Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 

Протокол № ___ від. «____»________________2012 р.

 

Завідувач кафедрою Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 

проф. Катрич В.О.                                                     ________________

(прізвище та ініціали)                                                                                                                    (підпис)

 

«_____»___________________2012 р

 

Схвалено методичною комісією  радіофізичного факультету

 

Протокол № ___ від. «____»________________2009 р.

 

Голова ________________________________(проф. Черногор  Л. Ф.)

(підпис)                                                                                                 (прізвище та ініціали)

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0508 – електроніка

(шифр і назва)

дисципліна циклу самостійного вибору навчального закладу

 

Напрям підготовки

6.050801 – мікро-та наноелектроніка

(шифр і назва)

Модулів – 3 Спеціальність (професійне спрямування):

7.05080102 Фізична та біомедична електроніка

         (шифр і назва)

Рік підготовки:

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання:

Семестр

Загальна кількість годин – 108

7 – й

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

 

бакалавр

Лекції

18 год.

Практичні, семінарські

18 год.

Лабораторні

 

Самостійна робота

72 год.

ІНДЗ:.

Вид контролю: зал.

 

 

1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Мета навчальної дисципліни.

 

Вивчення фізичних та біофізичних ефектів взаємодії лазерного випромінювання з живою матерією, можливостей плазмових та лазерних приладів при вирішенні задач медицини, а також особливості існуючих технічних засобів отримання, та керування параметрами плазми та лазерного випромінювання.

 

1.2. Завдання дисципліни.

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ: характеристики лазерного випромінювання; методи отримання лазерного випромінювання та методи керування його параметрами; ефекти взаємодії лазерного випромінювання з живою матерією; методи добору ефективних параметрів лазерного випромінювання при вирішені конкретної медичної задачі; методи вимірювання параметрів лазерного випромінювання; особливості плазми, її параметри та методи їх оцінки; плазмові прилади, що застосовуються в медицині

ВМІТИ: вибирати методи та засоби лазерної та плазмової техніки при вирішенні задач медицини, екології; проводити оцінку параметрів приладу для вирішення конкретної задачі медицини, екології; проводити оцінку параметрів приладів лазерної та плазмової техніки; забезпечити заходи безпеки праці при застосуванні лазерної та плазмової техніки в умовах медичного закладу.

 

2. Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Характеристики, та особливості лазерного випромінювання.

Змістовий модуль 2. Застосування лазерних технологій в медицині

Змістовий модуль 3. Принципи застосування лазерів в медицині.

 

3. Структура навчальної дисципліни

Назви модулів і тем

Всього годин

Кількість годин

Лк.

Лб.

Ср.

Модуль 1. Характеристики, та особливості лазерного випромінювання
Тема 1. Характеристика біологічних систем, як об’єктів на які діють лазерні та плазмові прилади

12

2

10

Тема 2. Особливості лазерного випромінювання, різновиди лазерів та методи вимірювання параметрів випромінювання.

14

2

4

8

3.1. Методи управління параметрами лазерного випромінювання.

14

2

4

8

Разом за модулем 1

40

6

8

26

Модуль 2. Принципи застосування лазерів в медицині

Тема 4. Принципи застосування лазерів для терапії та методи підбору ефективних параметрів для отримання терапевтичної дії лазерного випромінювання.

8

2

6

Тема 5. Хірургічні лазерні системи та особливості їх застосування.

8

2

6

Тема 6. Лазерні системи для вирішення екологічних задач та проведення лабораторних досліджень.

18

2

4

12

         Разом за модулем 2

34

6

4

24

Модуль 3. Плазмові технології в медицині

Тема 7. Методи отримання плазми та керування її параметрами. Використання плазми для терапії

8

2

6

Тема 8. Застосування плазми в технологічних процесах при виробництві медичних приладів та інструментів.

14

2

4

8

Тема 9. Плазменно-лазерна та плазмова  хірургія

12

2

2

8

        Разом за модулем 3

34

6

6

22

       Усього годин

108

18

18

72

 

4. Лабораторні роботи

 

зм. мод.

Теми занять

обсяг, год.

1

Вивчення методів юстировки резонатора твердотілого лазера

4

1

Дослідження методів управління напрямком та кутом розходження лазерного випромінювання

4

2.

Дослідження методу вибору параметрів випромінювання для терапії

4

2.

Дослідження системи лазерного зондування атмосфери.

4

3.

Дослідження параметрів плазмових джерел оптичного випромінювання

2

Загальна кількість годин

18

5. Самостійна робота

зміст. модулю

Теми самостійної роботи

обсяг, год

1.

Вивчення методів отримання лазерного випромінювання.

6

Типи лазерів та особливості показників кожного з них

4

Взаємодія лазерного випромінювання з живою матерією

4

1

Підготовка до заліку модуля

10

2.

Різновиди систем накачки лазерів

4

Методи та засоби контролю параметрів лазера

4

Методи та засоби управління спектром та довжиною хвилі випромінювання лазера

4

Показники параметрів існуючих лазерних систем медичного призначення

2

Особливості застосування лазерів в хірургічній практиці.

4

Підготовка до заліку модуля

8

3.

Особливості плазми як четвертого стану речовини

4

Плазмові джерела світла

4

Плазмові різаки для проведення хірургічних операцій.

4

Значення плазми в виробництві медичних інструментів та приладів.

2

Підготовка до заліку

10

Загальна кількість годин

72

 

6. Методи навчання

Засвоєння матеріалу по дисципліні забезпечується циклом лекцій, проведенням практичних робіт, виконанням контрольних завдань.

7. Методи контролю

По кожному змістовному модулю проводиться коротка (до 30 хв.) письмова контрольна робота, яка оцінюється в відповідних балах. Крім того перед виконанням кожної практичної роботи студент повинен відповісти на 2-3 запитання по темі роботи, що буде виконуватися. В разі не підготовки до виконання роботи студент не допускається до її виконання.

8. Розподіл балів, які отримують студенти

 

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100

(50)

10

10

10

10

10

10

13

13

14

30(10)

30(15)

40(20)

Т1, Т2 … Т9– теми модулів

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

80-89

В

добре

70-79

С

60-69

D

задовільно

50-59

Е

40-49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-39

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

 

9. Методичне забезпечення

Рекомендована література

Базова

 

1. Рябов С. Г. и др. Приборы квантовой электроники. – М.: Радио и связь, 1985.- 280с..

2. Справочник по лазерной технике. Под ред. Ю. А. Байбородина.- Киев.: Техника, 1987. -288с.

3. Афанасьев Е. И., Скобелев В.М. Источники света и пуско-регулирующая аппаратура..- М.6 Энеогоатомиздат,1986. -272с.

4. Хирд Г. Измерение лазерных параметров. – М.: Мир,1988. -539с.

5. Котельников Д.И. Сюрпризы плазмы.- Киев.: Техника, 1990. -158с.

6. Франк-Каменецкий Д.А. Плазма – четверное состояние вещества. –М.: Атомиздат, 1989. – 160с.

 

Додаткова

1. Колесник Ю.И., Кипенский А. В. Квантовая электроника. Применение лазеров. Уч. пособие. – Харьков, 2005. -156с.

2. Малая Л.Т. и др. Квантовая терапия. – Харьков, 1996. – 158с.

3. Лазерный контроль атмосферы. Под ред. Э. Д. Хинкли. – М.: Мир,1979. – 416с.

Популярность: 19%

Рубрика: Робочі програми, Учбовий процес ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.