Практика з електроніки

Автор: · Дата: 14 Декабрь 2012 · Пока нет комментариев

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Перший проректор________________________

“_____”_____________20___ р.

 

програма учбової практики

ЕЛЕКТРОНІКА

напряму підготовки             0508    “Електроніка”

для спеціальності     6.050801 “Мікроелектроніка та наноелектроніка”

 

спеціалізації              “Фізична та біомедична електроніка”

 

радіофізичного факультету

Харків – 2012

 

1. Цілі і завдання навчальної практики

Метою практики є ознайомлення з майбутньою спеціальністю, знайомство з технологічним обладнанням, зі специфікою роботи фахівця з мікроелектронних приладів, закріплення і поглиблення знань, отриманих при вивченні курсів фізики, хімії, математики та ін.

Завдання практики:

– знайомство з сучасними методами наскрізний розробки електронних приладів;

– знайомство з програмними пакетами моделювання електронних схем;

– знайомство з технікою безпеки, охороною праці та захистом навколишнього середовища.

2. Місце навчальної практики в структурі навчання

Дисципліна входить до циклу навчальних та виробничих практик. Навчальна практика базується на знанні фізики, математики, хімії. Знання, отримані при проходженні навчальної практики, використовуються при освоєнні дисциплін напряму підготовки 6.050801 “Мікроелектроніка та наноелектроніка”: «Вакуумна електроніка», «Аналогова та цифрова електроніка», «Елементна база електроніка», «Медична та біологічна електроніка» а також при проходженні виробничої практики на старших курсах.

3. Форми проведення навчальної практики

Практична робота в наукових лабораторіях університету.

4. Місце і час проведення навчальної практики

Навчальна практика проводиться в лабораторіях мікроскопії, нанотехнологій, електроніки і управляючих систем, а також в комп’ютерних аудиторіях з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

Практика проводиться після 4 семестри.

5. Компетенції студента, що формуються в результаті проходження практики

У результаті проходження навчальної практики студент повинен:

– Знати специфіку роботи інженера за напрямом «Електроніка» (К1);

– Мати уявлення про наскрізну розробку електронних приладів (К2);

– Володіти культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети та вибору шляхів її досягнення, здатністю усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, володіти високою мотивацією до виконання професійної діяльності (К3).

 

6. Зміст практики

6.1 Трудомісткість дисципліни 36 годин

                               Розділи (етапи)

практики

Види навчальної роботи

форма

поточного

контролю

інструктаж

по ТБ

Лекції

Екскурсії

Самост.

робота

Підготовчий

2

4

Захист звіту з практики
Експериментальний

8

6

8

Підготовка звіту

8

 

6.2 Зміст експериментального розділу практики

6.2.1 Програми моделювання електронних схем;

6.2.2 Технологічний процес і його елементи;

6.2.3 Програми наскрізного проектування електронних схем;

6.2.4 Технологічні та конструкторські документи;

6.2.5 Аналітичні прилади для дослідження і контролю елементів мікро і наноелектроніки.

Під час відвідування підприємств студентам читаються лекції керівником практики, керівниками лабораторій та провідними фахівцями.

Теми лекцій:

1) «Сучасна база аналогової електроніки»;

2) «Сучасна база цифрової електроніки»;

3) «Від мікроелектроніки до наноелектроніки»;

4) «Технології мікро і наноелектроніки».

Під час екскурсій студенти знайомляться з електронними та оптичними мікроскопами, спектроаналізатори, рентгенівської дифрактометрії, сучасними електронними приладами, деякими технологічними операціями. У комп’ютерних лабораторіях знайомляться з процесом проектування.

Перед початком практики проводиться збори студентів, видаються завдання на самостійну роботу і обмовляється форма звіту по практиці.

6.3 Самостійна робота

Самостійна робота полягає у вивченні програмного забезпечення для моделювання електронних схем, створення і дослідження комп’ютерних моделей найпростіших електронних ланцюгів і оформленні звіту по практиці.

Звіт по практиці оформляється відповідно до загальними рекомендаціями навчально-методичної комісії факультету. Зміст звіту (рекомендований) викладено у додатку.

7.  Форми проміжної атестації (за підсумками практики)

Складання та захист звіту з практики.

Атестація проводиться на підставі аналізу звітів по практиці, особистих спостережень за роботою студентів у період практики керівником практики від кафедри і має вигляд «відмінно (А)», «добре (В, С)», «задовільно (D, E)», «незадовільно (F, Fx) ». Максимальний рейтинг дорівнює 100 балам.

«Відмінно» виставляється, якщо студент опанував компетенціями (К-1, К-2, К-3), виконав звіт в повному обсязі, був активний на екскурсіях при відвідуванні лабораторій. «Добре» – якщо студент опанував компетенціями (К-2, К-3), виконав звіт в повному обсязі, відвідав усі екскурсії та лекції. «Задовільно» – якщо студент опанував компетенціями (К-3), виконав звіт, відвідав усі екскурсії та лекції на підприємстві.

«Незадовільно» – не відвідав лекції та екскурсії.

Критерії оцінки якості результатів навчання студентів по практиці:

– Пороговий (оцінка «задовільно») – 50-69 балів.

– Стандартний (оцінка «добре») – 70-89 балів.

– Еталонний (оцінка «відмінно») – 90-100 балів.

 

8. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення

8.1 Програма навчальної практики.

8.2 Завдання на навчальну практику (додаток А).

8.4 Зміст звіту по навчальній практиці (додаток Б).

 


Додаток А

(довідковий)

Завдання на навчальну практику

 

Студенту _________________________________

Група ____________________________________

 

знайомство з сучасними методами наскрізний розробки електронних приладів;

– знайомство з програмними пакетами моделювання електронних схем;

– знайомство з технікою безпеки, охороною праці та захистом навколишнього середовища.

 

1. Ознайомитися з методами розробки електронних схем і аналізу електронних кіл.

1.1.1 Ознайомитися з сучасними методами наскрізний розробки електронних приладів;

1.1.2 Ознайомитись з програмними пакетами моделювання електронних схем;

1.1.3 Ознайомитись з електронними та оптичними мікроскопами, спектроаналізаторами, рентгенівськими дифрактометрами, сучасними електронними приладами, технологічними операціями.

2. Оформити звіт у відповідності з рекомендаціями навчально-методичної комісії факультету.

 

 

 

Керівник практики______________________________

«____»___________________20     г.

 

Додаток Б

(рекомендований)

Зміст звіту по навчальній практиці

 

Звіт по практиці повинен містити відомості, обумовлені в п.6.2.1-6.2.5.

Вимога до звіту:

– Звіт повинен бути написаний технічно грамотно і оформлений у відповідності з рекомендаціями навчально-методичної комісії факультету;

– У звіті повинні бути приведені розроблені моделі електронних ланцюгів і їх аналіз.

У звіті необхідно провести систематичний виклад питань, вивчених під час відвідування лабораторій.

Популярность: 22%

Рубрика: Робочі програми, Учбовий процес ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.