Прилади і техніка відображення медико-біологічної інформації

Автор: · Дата: 14 Декабрь 2012 · Пока нет комментариев

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»                                   

                       

Перший проректор  ХНУ імені В.Н. Каразіна

_____________проф. В.В. Александров

___________________________

«______»_______________2012 р.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«Прилади і техніка відображення медико-біологічної інформації»

(шифр і назва навчальної дисципліни)

 

напряму підготовки: 6.0508 – Мікро-та наноелектроніка                                 _   _____

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності     7.050802 Фізична та біомедична електроніка________     ______

(шифр і назва спеціальності (тей)

 

факультету __                       радіофізичного___________________________________     ___

(назва факультету)

 

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

 

Харків – 2012

 

«Прилади і техніка відображення медико-біологічної інформації»

(назва навчальної дисципліни)

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки _6.0508 – мікро-та наноелектроніка, за спеціальністю 7.050802 Фізична та біомедична електроніка

 

Розробник: Мустецов Тимофій Миколайович, к.т.н., викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри: Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 

Протокол № ___ від. «____»________________2012 р.

 

Завідувач кафедрою Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

 

проф. Катрич В.О.                                                     ________________

(прізвище та ініціали)                                                                                                                    (підпис)

 

«_____»___________________2012 р

 

Схвалено методичною комісією  радіофізичного факультету

 

Протокол № ___ від. «____»________________2012 р.

 

«_____»________________2012 р.

 

Голова ________________________________(проф. Черногор Л.Ф.)

(підпис)                                                                                   (прізвище та ініціали)

 

1.     Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань

0508 – електроніка

(шифр і назва)

дисципліна професійної та практичної підготовки

 

Напрям підготовки

6.0508 – мікро-та наноелектроніка

(шифр і назва)

Модулів – 3

Спеціальність (професійне спрямування):

7.050802 Фізична та біомедична електроніка

         (шифр і назва)

Рік підготовки:

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання:контрольна робота

Семестр

Загальна кількість годин – 90

9-й

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

 

магістр

Лекції

20 год.

Практичні, семінарські

12

Лабораторні

год.

Самостійна робота

58год.

ІНДЗ:

Вид контролю:  екз

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

2.1. Мета навчальної дисципліни: вивчення основ побудови та використання систем відображення біомедичної інформації.

 

2.2. Завдання дисципліни

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 

знати:

– основні методи та засоби відображення медичної інформації:

– можливості сучасних технічних засобів візуалізації інформації:

– можливості існуючих пакетів прикладних програм обробки експериментальних даних.

 

уміти:

– вибирати оптимальні методи візуалізації медико-біологічної інформації, в залежності від конкретної медичної задачі;

– використовувати можливості підвищення інформативності систем відображення інформації за рахунок комп’ютерних технологій;

– адаптувати пристрої систем відображення до застосування в медико – інженерних системах.

 

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Системи відображення і елементи теорії образів

Змістовий модуль 2. Телевізійні системи відображення

Змістовий модуль 3. Інфрачервоні системи відображення

 

3. Структура навчальної дисципліни

Осінній семестр

 

Назви модулів і тем

Кількість годин

Всього годин

Лк.

Лб

Ср

Інд

Модуль 1. Системи відображення і елементи теорії образів

Тема 1. Просторова та часова дискретизація інформації.

6

2

4

Тема 2. Представлення та фіксування інформації в образі.

6

2

4

Тема 3. Кодування та трансформація образів.

6

2

4

      Разом за модулем 1

18

6

 

12

 

Модуль 2. Телевізійні системи відображення

Тема 4. Фотоелектричні перетворювачі зображень на приладах зарядовим зв’язком.

12

2

4

6

Тема 5. Телевізійні пристрої відображення інформації.

6

2

4

Тема 6. Телевізійні ендоскопи

14

2

4

8

Тема 7. Телевізійна мікроскопія та макроскопія

6

2

4

       Разом за модулем 2

38

8

8

22

 

Модуль 3. Інфрачервоні системи відображення

Тема 8. Фізичні закони, які описують інфрачервоне випромінювання

6

2

4

Тема 9. Використання термографії в медицині.

14

2

4

8

Тема 10.Інфрачервона ангіографія.

4

2

2

       Разом за модулем 3

24

6

4

14

 

      Усього годин за семестр

90

20

12

58

 

 

4. Теми лабораторних занять

 

зміст. модулю

Назва теми

Кількість

годин

2.

Дослідження характеристик приладу з зарядовим зв’язком

4

2.

Дослідження можливостей відображення інформації телевізійними трубками

4

3.

Дослідження параметрів тепловізійної системи

4

Усього годин за семестр

12

 

 

5. Самостійна робота

зм. мод.

Теми самостійної роботи

Кількість

годин

1.

Методи кодування інформації

4

1

Особливості інформаційних потоків в живій матерії

4

1

Типи носіїв інформації в організмі людини

4

2

Методи отримання телевізійних зображень

4

2

Особливості роботи приладів з зарядовим зв’язком

6

2

Методи отримання мікрозображень за допомогою телевізійних систем

8

2

Масштабування телевізійних зображень

6

3

Особливості реєстрації інфрачервоного випромінювання

4

3

Давачі інфрачервоного випромінювання

2

3

Можливості агіографічних методів

4

3

Підготовка до заліку

6

Загальна кількість годин

58

6. Методи навчання

Засвоєння матеріалу по дисципліні забезпечується циклом лекцій, проведенням лабораторних робіт, виконанням контрольних завдань та екскурсіями в працюючі медичні заклади.

7. Методи контролю

По кожному змістовному модулю проводиться коротка (до 30 хв.) письмова контрольна робота, яка оцінюється в відповідних балах. Крім того перед виконанням кожної лабораторної роботи студент повинен відповісти на 2-3 запитання по темі роботи, що буде виконуватися. В разі не підготовки до виконання лабораторної роботи студент не допускається до її виконання.

8. Розподіл балів, які отримують студенти

 

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

100

(50)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

30(10)

30(15)

40(20)

Т1, Т2 … Т9– теми модулів

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

80-89

В

добре

70-79

С

60-69

D

задовільно

50-59

Е

40-49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-39

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

9. Методичне забезпечення

Рекомендована література

Базова:

1. Абакумов В.Г. и др.. Системы отображения в медицине.- К.: Юниверс,2001.- 336с.

2.Быков Р.Е. Телевидение.- М.: Высш. шк., 1988.- 248с.

3. Абакумов В.Г. Біомедичні сигнали та їх обробка.- М.: ВЕК, 1997.-352с.

4. Фор А. Восприятие и распознавание образов.- М.: Мир, 1989.- 272с.

 

Додаткова література

 

1. Физика визуализации зображений в медицине в 2-х томах. Под. ред.. С. Уэбба.- М.: Мир, 1991.- т.1.- 408с., т.2 .-408с.

2. Секен К. приборы с переносом заряда.- М.: Мир, 1997.- 128с.

Популярность: 26%

Рубрика: Робочі програми, Учбовий процес ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.