Головна

Про кафедру

Кафедра фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій (ФБМЕ та КІТ) є провідною кафедрою  факультету Радіофізики, біомедичної електроніки та комп`ютерних систем (РБЕКС) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, і має багаторічну історію.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за двома спеціальностями:

176 МІКРО- ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА та 105 ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ.

Навчання студентів проводиться відповідно до навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Навчальний план підготовки фахівців складається з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, а також з гуманітарного та соціально-економічного циклів, що дозволяє підготувати всебічно освічених фахівців.

Задачі навчально-виховного процесу

Для спеціальності «ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ»

Підготовка вчених-дослідників і фахівців:

– в області генерування, випромінювання, поширення і розсіяння електромагнітних хвиль в різних середовищах;

– для дослідження фізичних явищ, властивостей і ефектів природних проявів в напівпровідникових, твердотільних і біологічних об’єктах під впливом електромагнітного випромінювання;

– професіоналів в області побудови фізико-математичних моделей багатопараметричного взаємодії електромагнітного випромінювання з фізичними та біологічними об’єктами.

Для спеціальності «МІКРО- ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА»

– фахівців з розробки і проектування нових приладів і пристроїв фізичної та медичної електроніки, призначених для вирішення завдань діагностики, лікування і життєзабезпечення людини,

– фахівців з дослідження та розробки датчиків і сенсорів різного призначення і діапазонів – основних елементів біомедичної апаратури.

Підготовка викладачів вищих навчальних закладів за відповідними спеціальностями.

Основний зміст навчальних планів

Для студентів спеціальності 105 «ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ» згідно з освітньою програмою «Радіофізика і електроніка» передбачається фундаментальна підготовка з вищої математики і математичної фізики, загальної і теоретичної фізики, теорії коливань, фізики надвисоких частот, квантової і статистичної радіофізики, вивчення нелінійних явищ в напівпровідниках і твердих тілах, отримання фундаментальних знань з фізичної електроніки, радіоелектроніки, вивчення законів поширення електромагнітних хвиль в різних середовищах, інформатики та комп’ютерної графіки.

Студенти, що навчаються за спеціальністю 176 МІКРО- ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА згідно з освітньою програмою «Фізична і біомедична електроніка» набувають глибокі теоретичні і практичні знання з вищої математики, загальної та теоретичної фізики і біофізики, біохімії, біології та фізіології людини, основ сенсорики, комп’ютерної техніки, вивчають комп’ютерні методи отримання, обробки, відображення і архівування біомедичної інформації. У циклі професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін вивчаються закони поширення електромагнітних хвиль в біологічних середовищах, електронні датчики, які використовуються в медицині, системи візуалізації внутрішнього середовища людини, електроніка систем заміщення органів і функцій організму людини, системи діагностики, фізіотерапії та хірургії. Методи проектування складних біотехнічних апаратів і систем.

При підготовці фахівців особлива увага приділяється вивченню комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій при вирішенні професійних завдань будь-якого рівня.

Наукові напрямки кафедри

– Вивчення фізичних явищ і процесів в напівпровідниках і їх сполуках під впливом сильних електричних полів, а також ультрафіолетового та гамма-випромінювань.
– Створення генераторів мм-діапазону, дослідження їх характеристик;
– Дослідження багатопараметричного взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною, в тому числі з біологічними середовищами;
– Визначення фізичних і фізико-хімічних властивостей біологічних рідин та створення на їх основі нових елементів і засобів біомедичної електроніки.
– Створення фізико-математичних моделей взаємодії нестаціонарних електромагнітних полів з біологічними об’єктами і дослідження особливостей поширення електромагнітних хвиль НВЧ і КВЧ діапазонів.
Кафедра має філії і бази практик, де студенти мають можливість використовувати в навчальній і науковій роботі унікальні технічні та програмно-апаратні засоби різного призначення, знайомитися з останніми досягненнями науки і техніки в своїх областях знань під час практики і виконання дипломних робіт. Серед них:
– Інститут радіофізики та електроніки (ІРЕ) НАН України;
– Науково-дослідний інститут Проблем кріобіології і кріомедицини НАН України;
– НТК «Інститут монокристалів»;
– Інститут патології хребта та суглобів ім. Н. І. Ситенка АМН України;
– Спеціалізовані установи Міністерства охорони здоров’я;

Місце майбутньої роботи випускника кафедри

Випускники кафедри «фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій» можуть:
– продовжити навчання в аспірантурі;
– розраховувати на престижну роботу на викладацьких посадах вищих навчальних закладів за своєю спеціальністю;
– працювати в якості наукового співробітника в області генерування і поширення електромагнітних хвиль в різних середовищах;
– працювати вченим-дослідником в області енергетичної, фізичної та біомедичної електроніки;
– працювати конструктором-розробником нових зразків електронної апаратури медичного призначення;
– проектувати нові зразки електронної техніки будь-якого призначення на схемо – і системотехнічному рівні;
– працювати дизайнером, менеджером і маркетологом сучасної медичної апаратури, біомедичних комп’ютерних систем, а також складної електронної техніки будь-якого призначення.