Анотація до курсу “Біомедична проактика”

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач, який проводить практику – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук Нардід О. А.

Формою проведення навчальної практики являється практична робота в наукових лабораторіях Інституту проблем кріомедицини і кріобіології НАН України, форма контролю знань – диференцiйований залік.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – формування у студентiв професiйних знань, вмiння та навичок роботи з сучасною апаратурою для біомедичних та бiофiзичних дослiджень, практичне освоєння бiомедичних методик експерименту, поглиблення теоретичних і практичних знань в галузі біології, медицини та електронної реєструючої апаратури.

Завдання – розширення та закрiплення знань з загальних курсiв фiзики, вищої математики, загальної бiофiзики, радiотехники, бiофiзичної хiмiї; оволодiння навичками роботи з апаратурою бiомедичних дослiджень; освоєння методик проведення бiомедичних експериментiв, обробка результатiв спостережень; принципiв узагальнення отриманих даних та оформлення результатiв.

У результаті проходження навчальної практики студент повинен

    знати: правила технiки безпеки i охорони працi у науково-дослiдних лабораторiях, основнi принципи планування i проведення експерименту, основнi методи бiофiзичних дослiджень, характеристики найпоширеннiшого обладнання, методи обробки результатiв i форми звiтностi;

вміти: методично правильно планувати та ставити експеримент, обробляти експериментальнi данi та робити логiчнi висновки з аналiзу результатiв, використовувати отриманi навички при вирiшеннi завдань, пов’язаних з професiйною діяльністю

Література

  1. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3 т. / Под ред. Р. Сопера. М.: Мир, 1996.
  2. А. Ленинджер. Биохимия. М.: Мир, 1974.- 957с.
  3. Е.А. Строев. Биологическая химия. М.: Высш. шк.,1986.-476с.
  4. М.В. Волькинштейн. Биофизика. М.: Наука, 1981.-575с.

 

 

 

Рубрика: Новини ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.