Анотація до курсу «Функціональна електроніка»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач – доцент кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук Білецький Микола Іванович.

Курс – лекційний, з проведенням семінарських занять.

Мета та завдання дисципліни

Мета – вивчення фізичних процесів які протікають в твердому тілі та рідинах, що можуть бути використані для моделювання різних функцій перетворення інформації.

Завдання дисципліни – вивчення не схемо технічних принципів обробки та зберігання інформації.

В результаті  вивчення даного курсу студент повинен:

знати:  принципи роботи та можливості перспективних пристроїв функціональної електроніки;

вміти: вирішувати фізичні та інженерні задачі по вибору функціональних приладів типу процесор та пристроїв пам’яті які базуються на фізичній інтеграції різних процесів і явищ в твердому тілі або рідинах.

Всього – 240 год., лк. – 68 год., пз. – 34 год ., сам роб. – 138 год.

 

Abstract to the course “Functional Electronics

Lecturer – Associate Professor of Physical and Biomedical Electronics and Complex Information Technology, Candidate of Sciences Nikolai Beletsky.

Course – Lecture from holding seminars.

The purpose and objectives of discipline

Purpose – to study physical processes that occur in solids and liquids that can be used to simulate various functions transformation of information.

Tasks of the course – study schemes not technical principles of processing and storing information.

As a result of the course the student should:

know: the principles of opportunities and promising functional electronics devices;

be able to: resolve physical and engineering problems of functional devices by selecting the type of processor and memory devices based on the physical integration of the various processes and phenomena in solids or liquids.

Total – 240 h., Lux. – 68 hours. Software. – 34 h., The paper itself. – 138 hours.

 

Література.

1. Зеленский А.В., Рычина Т.А. Устройства функциональной электроники и электрорадиоэлементы. Уч. для ВУЗов.- М.; Радио и связь, 1989.-352с.

Щука А.А «Электроника. Уч. пособие – СПб.: БХВ-спб. ,2005. 800с.

 

 

Рубрика: Новини ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.