Анотація до курсу «Інформаційні технології в медицині»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач – викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Тимофій Миколайович.

Курс – лекційний, з проведенням практичних занять.

Мета та завдання дисципліни

Мета – Формування теоретичних знань та практичних навиків по обробці перетворенню та зберіганні медико-біологічної інформації.

Завдання дисципліни – Формування теоретичних знань та практичних навиків по обробці та перетворенні та зберігання медико-біологічної інформації

В результаті  вивчення даного курсу студент повинен:

знати: характеристики біологічних сигналів різного формату (числові масиви; графіки, статичні та динамічні картини); методи перетворення інформації; методи виділення корисної інформації в умовах завад.

вміти: використовувати сучасні засоби та прикладні програми для розрахунку характеристик біосигналів; використовувати математичні засоби обробки сигналів; – використовувати математичні засоби та пакети програм для обробки зображень.

Всього 150 год., лк. – 36.год.. пз. – 36 год. сам робота – 78 год.

 

Summary for the course “Information Technologies in Medicine”

Lecturer – Lecturer in Physical and Biomedical Electronics and Information Technology Complex, Ph.D. Timothy M. Mustetsov.

Course – Lecture with practical classes.

The purpose and objectives of discipline

Purpose – Formation of theoretical knowledge and practical skills for processing transformation and storage of biomedical information.

Tasks of the course – Formation of theoretical knowledge and practical skills in the processing and transformation and storage of biomedical information

As a result of the course the student should:

know: characteristics of biological signals of different formats (numerical arrays, graphics, static and dynamic picture); methods of converting information; methods of isolation of useful information in terms of noise.

skills: to use modern tools and applications to calculate the characteristics of biosignals; use mathematical tools for signal processing; – Use mathematical tools and software packages for image processing.

Total 150 h., Lux. – 36.hod .. software. – 36 hours. he work – 78 hours.

 

Література.

1. Жук М.І., Семенець В.В. Методи і алгоритми обробки та аналізу медико-біологічних сигналів.- Х.: ХНУРЕ, 2006.- 264с.

2. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов.- СПб.: Питер, 2003.-604с.

3. Рангайян Р.М. Анализ биомедицинских сигналов. Практический подход/Пер. с анг. под ред. Немирко А.П..- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007.- 440с.

Рубрика: Новини ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.