Анотація до курсу «Інформатика»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач — викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Тимофій Миколайович..

Курс – лекційний, з проведенням практичних занять.

Мета та завдання дисципліни

Мета — вивчення основних принципів побудови алгоритмів, ознайомлення з ключовими поняттями при розробки сучасних інформаційних систем та відпрацювання навичок створення програмних продуктів.

Завдання дисципліни –відпрацювання навичок створення програмних продуктів та вивчення структури та можливостей комп’ютерних систем.

В результаті  вивчення даного курсу студент повинен:

Знати: основні підходи до роботи з інформацією; класифікацію інформаційних систем;  методи роботи з даними при створені комп’ютерних систем; математичні засоби при розв’язанні інженерних задач;  етапи розробки програмного забезпечення;  організацію даних в інформаційних системах; принципи побудови та різновиди баз даних і масивів даних;

вміти: використовувати сучасні засоби та прикладні програми для створення інформаційних систем; синтезувати алгоритмічні структури різного призначення з максимальним використанням можливостей комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій; володіти сучасними мовами програмування; — використовувати можливості сучасних пакетів аналізу та обробки даних

Всього – 120 год. Лк. – 18 год., пз – 36 год., сам. роб. — -66 год.

 

Summary course to the «Information»

Lecturer — Lecturer in Physical and Biomedical Electronics and Information Technology Complex, Ph.D. Mustetsov Timothy M. ..

Course — Lecture with practical classes.

The purpose and objectives of discipline

Purpose — to study the basic principles of construction of algorithms, introduction to key concepts in the development of modern information systems and developing skills of software products.

Tasks of the course — working skills of software products and study the structure and capabilities of computer systems.

As a result of the course the student should:

тo know: basic approaches to information; classification of information systems; methods of data created in the computer system; mathematical tools to solve engineering problems; stages of software development; organization of data in information systems; principles of construction and types of databases and data sets;

skills: to use modern tools and applications for information systems; algorithmic structure synthesize various purposes with maximum use of possibilities of computer technology and computer technology; possess modern programming languages; — Use of the modern packet analysis and data processing

Total — 120 hours. Lk. — 18 hours. Software — 36 hours. Itself. Rob. — -66 Hours

Література.

1. Дж. Гленн Брукшир. Введение в компьютерные науки. – Киев.: Вильямс, 2001. – 688.

2. Потопахин В. В.. Искусство алгоритмизации. — М.: ДМК Пресс, 2011. — 320с.

3. Керниган, Брайан У., Пайк Роб. Практика программирования. — М.: ООО «И.Д. Вильяме», — 288 с.

4. Аверьянов Г.П., Дмитриева В.В. СОВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАТИКА: Учебное пособие. М.: НИЯУ МИФИ, 2011. — 436 с.

5. Кауфман В. Ш. Языки программирования. Концепции и принципы. — М.: ДМК Пресс, 2010. — 464 с

6. Потопахин В. В.. Современной программирование с нуля!. — М.: ДМК Пресс, 2010. — 240с.

7. Кормен, Томас Х. Алгоритмы: вводный курс. — М.: ООО «Вильямс», 2004 — 208с.

8. Информатика. Компьютерная техника. Компьютерные технологии. / Пособие под ред. О.И. Пушкаря.- Издательский центр «Академия», Киев, — 2001. -356с.

9. Информатика. Базовый курс. / Под ред. С.В.Симоновича. — Спб., 2000. – 546с.

 

Популярность: 6%

Рубрика: Аннотации дисциплин ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.