Анотація до курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Анотація до курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка»

Викладач – викладач кафедри Фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат технічних наук Мустецов Тимофій Миколайович.

Курс – лекційний, з проведенням практичних занять.

Мета та завдання дисципліни

Мета – вивчення математичних та алгоритмічних основ комп’ютерної графіки.

Завдання дисципліни – одержання навичок практичної роботи в графічних пакетах, конструювання кривих і поверхонь, модельні й видові координатні перетворення.

В результаті  вивчення даного курсу студент повинен:

знати: основні підходи до роботи з цифровою інформацією; основні алгоритми, застосовувані в сучасних графічних редакторах; методи та форми візуального представлення інформації; системи кодування та операції над кольором зображення; основні технології, використовувані при створенні Інтернет сайтів; основи тривимірної графіки.

вміти: використовувати сучасні засоби та прикладні програми для обробки растрових та векторних зображень; створювати динамічні програмні засоби інтерактивної анімації ; створювати тривимірні графічні об’єкти засобами сучасних прикладних програм.

Всього 120 год., лк. – 18 год., пз. – з6 год.. сам. роб. – 66 год.

 

Abstract to the course “Engineering and computer graphics

Lecturer – Lecturer in Physical and Biomedical Electronics and Information Technology Complex, Ph.D. Timothy M. Mustetsov.

Course – Lecture with practical classes.

The purpose and objectives of discipline

The goal – the study of mathematical and algorithmic foundations of computer graphics.

Tasks of the course – getting the practical skills of a graphics package design curves and surfaces, modeling and specific coordinate transformation.

As a result of the course the student should:

know: basic approaches to digital information; basic algorithms used in modern graphic editors; methods and forms of visual representation of information; coding system and operations on the color image; basic technologies used in the creation of Internet sites; basics of three-dimensional graphics.

skills: to use modern tools and applications for processing raster and vector graphics; create dynamic interactive animation software; create three-dimensional graphics means of modern applications.

Total 120 h., Lux. – 18 hours. Software. – S6 h .. itself. Rob. – 66 hours.

 

Література.

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Учебное пособие. -М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.-212 с.

2. Васильев В.Е., Морозов А.В. К. Компьютерная графика. Учебное пособие.- Санкт-Петербург.: Наука, 2005. – 101 с.

3. Порев В.Н. Компьютерная графика.- Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2002. – 432 с.

4. Мельниченко В.В., Легейда В.В. Компьютерная графика и не только…Руководство пользователя.- К: КОРОНА принт, 2005. -560с.

5. Агостон Ж. Теория цвета. -М.:Мир, 1982.-184 с.

6. Колин М. ActionScript 3.0 для Flash. Подробное руководство.- .- Санкт-Петербург: Питер, 2009. – 992 с.

7. Маргулис Д. Photoshop для профессионалов: классическое руководство по цветокоррекции.- М: ООО «Интерсофтмарк», 2003. – 464 с.

Рубрика: Новини ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.