Анотація до курсу “Основи біології і фізіології”

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат біологічних наук Федососова С. М.

Курс – лекційний, з лабораторними роботами, 4 кредити, форма контролю – 2 контрольні роботи, екзамен.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – надати студентам знання про сучасний стан та основні методи біології і фізіології; загальні закономірності життєвих явищ; принципи структурної організації та функціонування біологічних систем, особливості організації та функціонування усіх рівнів живої матерії, структурно-функціональну цілісність організму людини і його життєдіяльність; взаємозв’язок між організмами і середовищем; закономірності взаємодії живих організмів з довкіллям; спадковість та мінливість організмів.

Завдання:

−     сформувати у студентів сучасні знання про структурну складність та впорядкованість організмів; основні процеси життєдіяльності клітини, тканин, органів, функціональних систем та організму в цілому; закономірності та механізми функціонування організму людини як єдиного цілого, та його окремих структурних елементів у їх взаємозв’язку та у взаємодії організму з довкіллям; принцип цілісності організму та загальні принципи регуляції фізіологічних реакцій та функцій організму; поведінки та адаптації організму;

−     з’ясувати умови, закономірності та механізми реалізації окремих функцій і процесів життєдіяльності організму в цілому;

−     познайомити з принципами методів вивчення функцій та процесів життєдіяльності організму людини; апаратурою для дослідження фізіологічних процесів та проведення експериментів;

−     сформувати у студентів навички та вміння самостійної практичної роботи при проведенні експериментальних досліджень та використанні основних фізіологічних методів досліджень функціонального стану організму; розв’язувати ситуаційні задачі.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

−       принципи структурної організації та функціонування біологічних систем, взаємозв’язок між організмом і середовищем;

−       основні поняття, закономірності і закони, що стосуються будови, життєдіяльності і розвитку організмів, єдність органічного світу;

−       умови, закономірності та механізми реалізації окремих функцій організму людини і процесів його життєдіяльності  в залежності від стану організму та умов довкілля;

−       принципи методів визначення показників функціонування органів, систем та організму людини у цілому;

−       молекулярні, цитологічні основи спадковості та механізм реалізації спадкової інформації в ознаки організму; види мінливості та їх роль у патології людини ;

−       генетичну небезпеку забруднення навколишнього cередовища; основні мутагенні чинники середовища.

вміти:

−       обгрунтовувати причинно-наслідкові зв’язки у біологічних системах;

−       робити висновки про стан фізіологічних функцій організму на основі отриманих експериментальних даних;

−       пояснювати фізіологічні основи методів дослідження функцій організму;

−       використовувати знання курсу для організації та проведення фізіологічних досліджень, аналізу експериментальних даних та оцінки їх значення при вивченні механізмів життєдіяльності;

−       розв’язувати ситуаційні задачі, які моделюють різни сторони життєдіяльності живих організмів та механізми функціонування організму людини в цілому, та його окремих структурних елементів.

Література

  1. Шаламов Р. В. Біологія: комплексний довідник/ Р. В. Шаламов, Ю. В. Дмитрієв, В. І. Подгорний. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2006. – 624 с.
  2. Воробець З. Д. Практикум з медичної біології. – Львів: Кварт, 2005. – 200 с.
  3.  Шевчук В. Г. Фізіологія. Посібник з фізіології. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 576 с.
  4. Вильям Ф. Ганонг. Фізіологія людини: Підручник. – Львів: Бак, 2002.  – 784 с.
  5. Гайтон А. К. Медицинская физиология / А. К. Гайтон, Дж. Э. Холл/ пер. с англ., Под ред. В. И. Кобрина. – М.: Логосфера, 2008. -1296 с.
  6. Боянович Ю.В. Альтернативні методи викладання фізіологічних дисциплін (с DVD-диском ) / Ю. В. Боянович, О. В. Жигаліна, Л. В. Коба, О. В. Наглов, С. М. Федосова. – Харків: Весна, 2009. – С 17 – 29 с.

 

 

 

Annotation of the course “Fundamentals of biology and physiology”

Lecturer: Svetlana Fedosova, Ph.D.

The course includes lectures, lab, 3 credits, classification.

The goal of the course is  to provide the students with knowledge how matter is organized: characteristics of life, levels and the principles of structural organization and functions of biological systems, basic life processes; the relationship between organisms and the environment; modern methods of biology and physiology.

Organization

The course is organized in 3 units.

Unit 1, “The Molecular Level оf Organization”,

identifies the main chemical elements of the human body, describes the structures of atoms, ions, molecules, free radicals, and compounds; inorganic and organic compounds, their functions; molecular basis of heredity and variation of living organisms.

Unit 2, “Structural Complexity and Orderliness of Organisms”, discusses the cellular, tissue and organism levels of organization and modern methods their investigation.

Unit 3, “Heredity fnd Variation of Living Organisms”, discusses the laws and basic concepts of genetics: gene, allele, locus, chromosomes, dominant and recessive state of the evidence, homozygote, heterozygote, genotype, phenotype, heredity, variability; modern methods of genetic studies.

Рубрика: Новини ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.