Анотація до курсу “Патологія та клінічна діагностика”

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат біологічних наук Федососова С. М.

Курс – лекційний, з лабораторними роботами, 3 кредити, форма контролю знань — 2 фудиторні контрольні роботи, залік.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – надати студентам знання про:

−     структурно-молекулярні та інформаційні механізми розвитку типових патологічних процесів; загальні властивості та особливості функціонування хворого організму; різноманітні функціональні та морфологічні зміни, що виникають в організмі під час хвороби; механізми органного патогенезу та типові форми патології органів і систем;

−     фізіологічні основи, принципи, обмеження та переваги сучасних методів методів моделювання функціональних і патологічних станів та методів клінічної, молекулярної, функціональної, диференціальної і комп’ютерної діагностики.

Завдання – сформувати у студентів цілісний комплекс сучасних знань про загальні закономірності та конкретні механізми виникнення, розвитку та завершення патологічних процесів, окремих хвороб, хворобливих станів; принципи їх визначення й профілактиці; про стан і основні проблеми сучасної клінічної діагностики (від питань методології лабораторної та функціональної діагностики; специфічності та чутливості тестів, яки застосовуються для диференціальної діагностики різних функціональних станів, до індивідуального підхіду до обстеження); практичні навички необхідні для професійної діяльності; вміння проводити патофізіологічний аналіз модельних ситуацій.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

−     сутність загальних механізмів розвитку патологічного процесу на молекулярному, клітинному, інформаційному рівнях та на рівні цілісного організму;.

−     причини та механізми розвитку типових патологічних процесів і реакцій, різних захворювань; їх прояви, значення для організму та наслідки;

−     основні методи клінічної, молекулярної, функціональної, комп’ютерної дифференціальної діагностики; їх принципи, обмеження, переваги; методі моделювання функціональних станів;

вміти:

−     аналізувати, формулювати і ідентіфікувати закономірності та механізми розвитку різноманітних патологічних станів;

−     робити висновки про стан фізіологічних функцій організму людини та його окремих систем і органів; проводити патофізіологічний аналіз модельних ситуацій;

−     орієнтуватися в сучасних найбільш інформативних методах клінічної діагностики та методах моделювання функціональних та патологічних станів;

−     оцінювати чутливість, специфічність, переваги, обмеження сучасних методів клінічної діагностики;

−     застосовувати знання для удосконалення й розробки прийомів, способів, методів та апаратури для моделювання, дослідження фізіологічних і патологічних станів організму та їх діагностики;

Література

  1. Бондар Я. Я., Файфура В. В.  Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини: Підручник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 494 с.
  2. Іваницька Г.І. Практикум з клінічної біохімії: Навч. посібник. – К.:ВСВ “Медицина”, 2010. -184 с.
  3. Зайчик А. Ш., Чурилов Л. П. Общая патофизиология. Учебник для студентов медВУЗов. – СПб.: ЭЛБИ-СПб., 2005. – 656 с., илл.
  4. Зайчик А. Ш., Чурилов Л. П. Механизмы развития болезней и синдромов. – СПб.: ЭЛБИ-СПб., 2005. – 507 с., илл.
  5. Кулаичев А. П. Компьютерная электрофизиология и функциональная диагностика: учеб, пособие. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. — 640 с.
  6. Молекулярная клиническая диагностика. Методы: Пер. с англ../ Под ред. С Харрингтона, Дж.Макги. – М.: Мир, 2002. -558с.
  7. Медведев В. В., Волчок Ю. З. Клиническая лабораторная диагностика. / Под ред. В. Я. Яковлева. – СПб.: Гипократ, 2005. -208 с.

Рубрика: Новини ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.