Анотація до курсу “Аналогова та цифрова електроніка”

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач – кандидат технічних наук,  доцент  Стєрвоєдов Микола Григорович.

Курс – лекційний, 4 кредити, форма контролю  знань – екзамен.

Електроніка – це є наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і методи створення електронних приладів і пристроїв для перетворення електромагнітної енергії, в основному для збору, передачі, обробки та зберігання інформації.

Метою викладання дисципліни “Аналогова і цифрова електроніка” є ознайомлення студентів з основами схемотехніки аналогових і цифрових пристроїв, в першу чергу, що виготовляються за інтегральною технологією,  методами їх аналізу, а також формування у студентів знань і умінь, що дозволяють здійснювати схемотехнічне проектування радіоелектронних пристроїв, що забезпечують аналогову і цифрову обробку сигналів. Ці знання і уміння мають не лише самостійне значення, але повинні також забезпечити базу для освоєння інших інженерних дисциплін.

Об’єктом вивчення курсу є схемотехніка аналогових і цифрових пристроїв і особливості цих пристроїв, що враховують їх реалізацію по інтегральній технологи.

Предмет вивчення – принципи функціонування основних аналогових і цифрових пристроїв, їх базових елементів; проектування схемотехніки цифрових і аналогових пристроїв, що розробляються у тому числі з урахуванням можливості їх реалізації по інтегральної технології; методи розрахунків, пов’язані з вибором параметрів і режимів роботи.

Завдання навчальної дисципліни – дати студентам теоретичну та практичну підготовку в області проектування та експлуатації технічних засобів сучасної електронної техніки.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: – принципи функціонування основних аналогових пристроїв і їх базових елементів, у тому числі диференціальних каскадів і операційних підсилювачів, а також пристроїв обробки аналогових сигналів, побудованих на їх базі;

– принципи функціонування основних цифрових пристроїв і їх базових

елементів;

– особливості схемотехніки аналогових і цифрових пристроїв, що враховують

їх реалізацію за інтегральною технологією;

вміти: – застосовувати методи аналізу аналогових і цифрових пристроїв;

– здійснювати проектування схемотехніки аналогових і цифрових пристроїв, що розробляються, з урахуванням можливості їх реалізації по інтегральній технології; виконувати розрахунки, пов’язані з вибором параметрів і режимів роботи  пристроїв.

 

 

Література

 1. Ю.Ф.Опадчий, О.П.Глудкин, А.И.Гуров. Аналоговая и цифровая

электроника.  – М.: «Горячая линия – Телеком». – 1999.

 1. А.Г.Алексенко. Основы микросхемотехники. – М.: Физматлит     Юнимедиастайл. – 2002.
 2. П.Хоровиц, У.Хилл. Искусство схемотехники. – М.: «Мир». – Т. 1 ¸ 3. –    1993.
 3. А.И.Кучумов. Электроника и схемотехника. – М.: «Гелиос АРВ». – 2002.
 4.  В.И.Каганов. Радиотехника + компьютер + mathcad. – М.: «Горячая Линия – Телеком». – 2001.
 5. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. Уч. пособие. – СП.: БХВ Петербург, 2001.–528 с.
 6. В.И.Карлащук. Электронная лаборатория на IBM PC. – М.: «Солон Р». –   1999.
 7. Дж.Гринфилд. Транзисторы и линейные ИС. – М.: «Мир». – 1992.
 8. Густав Олссон, Джангуидо Пиани. Цифровые системы автоматизации и управления. – Санкт-Петербург: «Невский Диалект». – 2001.
 9. Майс Предко. Руководство по микроконтроллерам. – М.: Постмаркет. –2001.
 10. У. Титце, К. Шенк. Полупроводниковая схемотехника. М. Мир, 1982.
 11. М.П. Бабич, І.А. Жуков. Комп’ютерна схемотехніка. Київ. МК-Прес, 2004.
 12. М.Х. Джонс. Электроника-практический курс. М. Постмаркет, 1999.
 13. Алексенко А.Г., Шагурин И.И. Микросхемотехника. Учебное по-собие для ВУЗов. – М.: «Радио и связь». 1990, – 496 с.
 14. Бабич М.П., Жуков І.А. Комп’ютерна схемотехніка. Навч. посібник. – К.: НАУ, 2002. – 508 с.

Допоміжна

1. ДСТУ 3212-95. Мікросхеми інтегровані. Класифікація та система умовних позначень.

2. ДСТУ 2399-94. Системи обробки інформації. Логічні пристрої, схеми, сигнали. Терміни та визначення.

3. ДСТУ 2383-94. Мікросхеми інтегровані. Терміни, визначення та літерні позначення електричних параметрів.

4. ДСТУ 2533-94. Системи обробки інформації. Арифметичні та логічні операції. Терміни та визначення.

5. ГОСТ 2.708-81. ЕСКД. Правила выполнения электрических схем цифровой вычислительной техники.

6. ГОСТ 2.7043-91. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы цифровой техники.

7. Цифровые интегральные микросхемы: справочник «П.П. Мальцев, Н.С. Долидзе и др. – Радио и связь, 1994. – 240с.»

13. Інформаційні ресурси

1. www.electroclub.info/article/comp_modeling.htm

 

Рубрика: Новини ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.