Анотація курсу «Анатомія людини»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат біологічних наук Федососова С. М.

Курс – лекційний, з лабораторними заняттями, 3 кредити, форма контролю знань – залік.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – сформувати у студентів систему глибоких теоретичних знань з питань форми, макро- та мікробудови, положення (топографії) ділянок, частин тіла людини, його органів та систем органів в єдності з виконуваними функціями, з урахуванням походження, статевої, вікової, та індивідуальної мінливості анатомічних структур; адаптації форми і будови органів до мінливих умов функціонування та існування.

Завдання – вивчення морфо-функціональних та топографічних особливостей, онто- і філогенезу, можливих вад та аномалій розвитку окремих органів, опорно-рухового апарату, систем життєзабезпечення та інтегративних систем організму людини.

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

— сучасну анатомічну термінологію відповідно до новітньої Міжнародної анатомічної номенклатури (Сан-Пауло, 1997), український стандарт (Київ, 2001);

— основне анатомічне положення тіла людини (положення Келлікера), анатомічні орієнтири;

— загальний план будови тіла людини, його топографічні частини та ділянки;

— принципи сучасних класифікацій та опису анатомічних об’єктів;

— морфо-функціональну характеристику, положення, класифікаційні ознаки; формування та розвиток; аномалії розвитку; макро- та мікробудову, структурно-функціональні одиниці; статеві, вікові особливості; кровопостачання, іннервацію окремих органів та їх систем;

— класичні та сучасні наукові методи анатомії;

— техніку безпеки та правила роботи з анатомічними об’єктами, препаратами.

вміти:

−       аналізувати інформацію про будову тіла людини; системи, що його складають; органи,

−       тканини, клітини;

−       визначати топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини;

−       трактувати закономірності пренатального та раннього постнатального розвитку органів

−       людини, варіанти, мінливості органів, вади розвитку;

−       інтерпретувати статеві,вікові та індивідуальні особливості будови організму людини;

−       диференціювати та ідентифікувати органи та частини органів людини;

−       знати назви українською та латинської мовами всіх органів і систем;

−       встановлювати зв’язок між структурою та функцією органів і систем органів;

−       передбачти взаємозалежність і єдність структур і функцій органів людини, їх мінливість під впливом екологічних факторів;

−        визначати вплив соціальних умов та праці на розвиток і будову організму людини.

Мова викладання: українська, російська.

 

Література:

  1. Черкасов В.Г., Кравчук С.Ю. Анатомія людини. У трьох частинах. — Вінниця: Нова книга, 2015.
    1. Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — Вінниця: Нова книга, 2014. Т. 1 — 368с. Іл., Т. 2. — 456 с. Іл., Т. 3. — 472 с. Іл.
    2. Анатомия человека: учебник: в 3-х т. / М.Р. Сапин, Г.Л. Билич. — 3-є изд., испр. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. Т. 1. — 608 с.: цв. ил., табл. Т. 2. — 496 с.: цв.ил., табл.
    3. Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. Атлас анатомии человека: Учеб. пособие: В 4 т. — 7-е изд., перераб. — М.: РИА «Новая волна», 2013.
    4. Бобрик І.І. Міжнародна анатомічна номенклатура. / За редакцією Бобрика І. І., Ковешнікова В. Г. — Київ: Здоров’я, 2001. — 328 с.

Annotation of the course “Human Anatomy”

Lecturer: Svetlana Fedosova, Ph.D.

The course includes lectures, lab, 3 credits, classification.

The ultimate goal of the course is  that it provides current information about the shape, macro- and microstructure of the human body; integrates the individual functions of all the body`s different cells and organ into a functional whole, the human body.

Organization

The course is organized in 3 units.

Unit 1, “General Anatomy. The Skeletal, Articular and Muscular Systems”, introduces basic anatomical terminology; planes, lines and regions; the human body and its major parts; deals with the skeletal, articular and muscular systems that support and protect body parts, and make movement possible.

Unit 2, “The Nervous System and Sense Organs”, concerns the nervous and endocrine systems that integrate and coordinate body function; sense organs.

Unit 3, “Splanchnologia”, discusses the alimentary, respiratory, cardiovascular, lymphoid, urinary systems; describes the male and female genital systems.

 

Рубрика: Новини ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.