Анотація до курсу “Фізико – технологічні основи мікро- та наноелектроніки”

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач – доцент кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій, кандидат фізико –математичних наук Боцула О. В.

Курс – лекційний, з лабораторними роботами, 3 кредити, форма контролю знань – залік.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – формування уявлень про розробку та створення приладів мікроелектроніки, засоби і методи, що використовуються при їх виготовленні.

Завдання – виклад фізичних основ роботи твердотілих приладів та технологічних процесів, що використовуються при їх конструюванні та  встановлення взаємозв’язку між особливостями роботи приладів  та технологічними засобами   забезпечення реалізації  їх технічних параметрів 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:  основні технологічні процеси, що використовуються для створення мікроструктур, фізичні принципи роботи приладів мікроелектроніки та зв’язок їх параметрів з особливостями конструкції, застосованими  технологіями та використаними для їх створення матеріалами

вміти: використовувати отримані знання для правильного опису  фізичних процесів в твердотілих приладах з врахуванням  їх конструктивних особливостей

 

Література

1.  Ефимов И. Е., Козырь И. Я.  Основы микроэлектроники: Учебник. 3-е изд., стер.—СПб.: Издательство «Лань», 2008.—384 с.

2. И. Е. Ефимов, И.Я. Козырь, Ю.И. Горбунов Микроэлектроника: Проектирование, виды микросхем, функционалная микроэлекроника: Учеб. пособие для приборостроит. спец.вузов. ─ 2- е изд., перераб. и доп.─    М.:  Высшая школа, 1986.- 416 с.

3. Степаненко   Микроэлектроника. ─    М.:  Высшая школа, 2000.- 486 с.

4. М. Шур. Современные приборы на GaAs. ─    М.: Мир, 1999.- 540 с.

5. Э. Д. Прохоров  Квантово – размерные эффекты в твердотельных сверхвысокочастотных приборах: Учебное пособие. ─ Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2005.- 220 с.

6. Э. Д. Прохоров  Твердотельная электроника: Учебное пособие. ─ Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2008.- 544 с.

Рубрика: Новини ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.