Анотація до курсу “Кінетичні явища в напівпровідниках”

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Викладач –професор кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій  радіофізичного факультета, доктор фізико-математичних наук Аркуша Ю.В.

Курс – лекційний, з практичними  заняттями, 6 кредитів, форма контролю знань – екзамен

Мета та завдання навчальної дисциплини

Мета – Формування теоретичних знань з методів кінетичної теорії явищ  в напівпровідниках, експериментальних  методів дослідження структури енергетичних діаграм напівпровідників .

Завдання – засвоєння теоретичних основ,  формування у студентів практичних навичок щодо експериментальних             методів дослідження структури енергетичних діаграм напівпровідників.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати :

– кінетичне рівняння Больцмана; – інтеграл зіткнень;- рівняння Блоха, його розв’язання у приблизку часу релаксації імпульсу носіїв;- усереднення кінетичного рівняння Больцмана по концентрації, імпульсу та енергії;- метод Монте-Карло;- ефект Холла і поперечний магнітоопір;  – термоелектричні ефекти Зеєбека, Пельтьє, Томсона; – термомагнітні ефекти;– циклотронний резонанс; – ефект Фарадея;- магнітоосциляційний ефект поглинання;

вміти :

– розв’язувати кінетичне рівняння Больцмана;- за допомогою методу Монте-Карло моделювати фізичні процеси, які протікають в напівпровідниках і знаходити їх усі основні характеристики;

– використовувати на практиці ефекти, які супроводжують розігрів носіїв заряду;

– використовувати на практиці прибори, в основі роботи яких є ефект Холла та ефект поперечного магнітоопіру;

Література

1. Р.Смит. Полупроводники. М., Мир, 1982

2. Ф.Блатт. Физика электронной проводимости в твердых телах. М., Мир, 1971,

3. П.С.Киреев. Физика полупроводников. М., Высшая школа, 1975,

4. Э.М.Конуэлл. Кинетические свойства полупроводников в сильных электрических полях. М., Мир, 1970, 384 с.

5. Ю.К.Пожела. Плазма и токовые неустойчивости в полупроводниках. М., Наука, 1977, 368 с.

6. В.Л.Бонч-Бруевич, С.Г.Калашников. Физика полупроводников. М., Наука, 1977

7. Э.Д.Прохоров, Н.И.Белецкий. Полупроводниковые материалы для приборов с междолинным переносом электронов. Харьков: Вища школа. Из-во при Харьк. ун-те. 1982, 144 с.

Рубрика: Новини ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.