Програма навчальної дисципліни “Обчислювальна практика” (РЕ)

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

           “ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

 

___________________________

“______”_______________2015 р.

 

                        Програма навчальної дисципліни

Обчислювальна практика

(назва навчальної дисципліни)

 

напрям 6.050801 мікро- та наноелектроніка

(шифр, назва напряму)

 

спеціальність 8.05080102 Фізична та біомедична електроніка

(шифр, назва спеціальності)

 

 

факультет Радіофізики, біомедичної електроніки і комп’ютерних систем

 

2015 / 2016 навчальний рік

 

 

 

Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою факультету (інституту, центру)

 

 

“_______”  __________________ 20___ року, протокол №__

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

Антоненко Євгеній Олександрович, молодший науковий співробітник, викладач.

 

 

 

 

 

Програму схвалено на засіданні кафедри ФБМЕ та КІТ

 

 

Протокол від “____”________________20__ року № ___

 

Завідувач кафедри ФБМЕ та КІТ

 

_______________________ Катрич В.О.                    

(підпис)                                                   (прізвище та ініціали)

 

Програму погоджено методичною комісією

_____________________________________________________________________________

назва факультету, для здобувачів вищої освіти якого викладається навчальна дисципліна

 

Протокол від “____”________________20__ року № ___

 

Голова методичної комісії_______________________________

 

_______________________ __________________

(підпис)                                                   (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

Вступ

 

Програма навчальної дисципліни “Обчислювальна практика” складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки бакалавра

 

 

напрям 6.050801 мікро- та наноелектроніка

(шифр, назва напряму)

 

спеціальність 8.05080102 Фізична та біомедична електроніка

(шифр, назва спеціальності)

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні засоби розробки програмного забезпечення, мова програмування високого рівня С++, математичні методи.

 

Програма навчальної дисципліни складається з одного розділу, який містить низку практичних завдань (25 варіантів по 10 задач). Завдання охоплюють більшість тем з курсу «Програмування і алгоритмічні мови» і сприяють закріпленню знань.

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є закріплення теоретичних знань та практичних навиків студентів з розробки програмних додатків на мові програмування високого рівня С++. Також на меті стоїть підготовка студентів до курсу «Обчислювальна математика».

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є набуття навиків застосування мови програмування С++ для вирішення різнопланових прикладних задач.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні досягти таких результатів навчання:

знати:  мову програмування С++, можливості та засоби об’єктно орієнтованого програмування, математичні методи;

вміти: самостійно розробляти програмні додатки, застосовувати мову програмування С++ для розв’язання прикладних задач математики і фізики.

 

2. Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показника

Галузь знань (предметна область), напрям, спеціальність, рівень вищої освіти / освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 2,4 Галузь знань (предметна область)

 

0508 – електроніка

(шифр і назва)

 

Напрям:

6.050801 Мікро- та наноелектроніка

 

Спеціальність:

7.04020402 Радіофізика і електроніка

 

 

Рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень)

 

бакалавр

 

Нормативна /

за вибором студента

Рік підготовки

1-й

 Індивідуальне завдання ___________

 

(назва)

 

Семестр

Загальна кількість годин

 

72

2-й

 

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

 

аудиторних – 72

самостійної роботи студента – 0

Практичні, семінарські

36 год.

 

Лабораторні

 

 

Самостійна робота

36 год.

 

Індивідуальні завдання:

 

Вид контролю:

екзамен

 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 100

 

3. Виклад змісту навчальної дисципліни

 

 

Тема 1. Розв’язання планіметричної задачі.

Засвоєння тем: операнди та операції, унарні операції, перетворення типів при обчисленні виразів.

Тема 2. Розв’язання рівнянь другого та третього ступеня.

Засвоєння тем: умовні оператори, оператори вибору switch, оператори циклу (for, while, do while), оператори переходу (break, continue, return, goto), порожній оператор.

Тема 3. Розв’язання стереометричної задачі.

Закріплення знань по використанню візуальних об’єктів Memo, Edit, Button, Label.

Тема 4. Робота з масивами.

Набуття навиків з тем: об’ява масиву, завдання типу елементів масиву та їх кількості. Проведення операцій з масивами. Робота з рядками.

Тема 5. Робота з динамічною пам’яттю.

Виділення пам’яті у відповідність з типом покажчика. Виділення пам’яті під нетипізований покажчик. Динамічне виділення пам’яті під багатомірні об’єкти.

Тема 6. Робота з рядками.

Вивчення класу String. Перетворення об’єктів типу String в масив символів.

Тема 7. Робота з файлами.

Функції роботи з файлами бібліотеки stdio.h. Робота з текстовими та бінарними файлами.

Тема 8. Розв’язання диференціальних рівнянь.

Розв’язання диференціального рівняння методом Ейлера.

Тема 9. Знаходження визначеного інтеграла.

Завдання вимагає написати програму, яка знаходить визначений інтеграл методом прямокутників і методом трапецій.

Тема 10. Робота з графікою.

Бітова карта поверхні вікна програми. Растрове зображення файлу або ресурсу. Робота з базовим класу TGraphic.

 

 

4. Структура навчальної дисципліни

 

Назви розділів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб.

інд.

с. р.

л

п

лаб.

інд.

с. р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Розділ 1. Сімейства та архітектура сучасних мікроконтролерів

Тема 1. Розв’язання планіметричної задачі.

3

3

Тема 2. Розв’язання рівнянь другого та третього ступеня.

3

3

Тема 3. Розв’язання стереометричної задачі.

4

4

Тема 4. Робота з масивами

4

4

Тема 5. Робота з динамічною пам’яттю.

3

3

Тема 6. Робота з рядками.

3

3

Тема 7. Робота з файлами.

4

4

Тема 8. Розв’язання диференціальних рівнянь.

4

4

Тема 9. Знаходження визначеного інтеграла.

4

4

Тема 10. Робота з графікою.

4

4

Разом за розділом

72

36

36

Усього годин

72

36

36

 

5. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Розв’язання планіметричної задачі.

6

2

Розв’язання рівнянь другого та третього ступеня.

6

3

Розв’язання стереометричної задачі.

8

4

Робота з масивами

8

5

Робота з динамічною пам’яттю.

7

6

Робота з рядками.

6

7

Робота з файлами.

8

8

Розв’язання диференціальних рівнянь.

8

9

Знаходження визначеного інтеграла.

7

10

Робота з графікою.

8

 

6. Самостійна робота

 

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Форма контролю

1

Операнди та операції, унарні операції, перетворення типів при обчисленні виразів.

3

опитування

2

Умовні оператори, оператори вибору, оператори циклу, оператори переходу, порожній оператор.

3

опитування

3

Властивості і методи візуальних об’єктів Memo, Edit, Button, Label.

4

опитування

4

Об’ява масиву, завдання типу елементів масиву та їх кількості. Проведення операцій з масивами. Робота з рядками.

4

опитування

5

Виділення пам’яті у відповідність з типом покажчика. Виділення пам’яті під нетипізований покажчик. Динамічне виділення пам’яті під багатомірні об’єкти.

3

опитування

6

Класу String. Перетворення об’єктів типу String в масив символів.

3

опитування

7

Ознайомлення з бібліотекою stdio.h. Функції для робота з текстовими та бінарними файлами.

4

опитування

8

Розв’язання диференціального рівняння методом Ейлера.

4

опитування

9

Методи взяття визначеного інтегралу (прямокутників, трапецій).

4

опитування

10

Бітова карта поверхні вікна програми. Растрове зображення файлу або ресурсу. Робота з базовим класу TGraphic.

4

опитування

 

 

7. Методи навчання

Засвоєння матеріалу по дисципліні забезпечується циклом практичних робіт.

 

8. Методи контролю

3. Під час проходження практики студенти виконують 10 практичних робіт, які сумарно оцінюються у 100 балів.

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти

 

Поточний контроль та самостійна робота

Сума

Розділ 1

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

8

8

10

10

10

10

10

12

10

12

 

Шкала оцінювання

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру Оцінка за національною шкалою

для екзамену

для заліку

90 – 100

відмінно

зараховано

70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

не зараховано

 

10. Рекомендоване методичне забезпечення

 

Базова література

  1. Элджер Д. Библиотека программиста C++ / Д. Элджер – Питер, 1999. – 320 с.
  2. Архангельский А.Я. Приемы программирования С++ Builder 6 и 2006 / А.Я. Архангельский. – М.: «Бином», 2006. – 991с.

 

Допоміжна література

  1.  William H. Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. ISBN 0-521-43108-5. 994 P.

 

Інформаційні ресурси

http://www.cplusplus.com/

Рубрика: Новини ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.