Програма навчальної дисципліни «Програмування і алгоритмічні мови»

Автор: · Дата: 22 Июнь 2015 · Пока нет комментариев

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій

           “ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

 

___________________________

“______”_______________2015 р.

 

                        Програма навчальної дисципліни

Програмування і алгоритмічні мови

(назва навчальної дисципліни)

 

напрям 6.050801 мікро- та наноелектроніка

(шифр, назва напряму)

 

спеціальність 8.05080102 Фізична та біомедична електроніка

(шифр, назва спеціальності)

 

 

факультет Радіофізики, біомедичної електроніки і комп’ютерних систем

 

2015 / 2016 навчальний рік

 

 

 

Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою факультету (інституту, центру)

 

 

“_______”  __________________ 20___ року, протокол №__

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

Антоненко Євгеній Олександрович, молодший науковий співробітник, викладач.

 

 

 

 

 

Програму схвалено на засіданні кафедри ФБМЕ та КІТ

 

 

Протокол від “____”________________20__ року № ___

 

Завідувач кафедри ФБМЕ та КІТ

 

_______________________ Катрич В.О.                    

(підпис)                                                   (прізвище та ініціали)

 

Програму погоджено методичною комісією

_____________________________________________________________________________

назва факультету, для здобувачів вищої освіти якого викладається навчальна дисципліна

 

Протокол від “____”________________20__ року № ___

 

Голова методичної комісії_______________________________

 

_______________________ __________________

(підпис)                                                   (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

Вступ

 

Програма навчальної дисципліни “Програмування і алгоритмічні мови” складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки бакалавра

 

 

напрям 6.050801 мікро- та наноелектроніка

(шифр, назва напряму)

 

спеціальність 8.05080102 Фізична та біомедична електроніка

(шифр, назва спеціальності)

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є сучасні засоби розробки програмного забезпечення, мова програмування високого рівня С++.

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:

1. Синтаксис мови програмування С++.

2. Прийоми програмування.

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування теоретичних знань студента та практичних навиків з розробки програмних додатків на мові програмування високого рівня С++. Розкриття можливостей об’єктно орієнтованого програмування.

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчення синтаксису мови програмування С++ та надбання навичок з розробки програмного забезпечення.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні досягти таких результатів навчання:

знати:  синтаксис мови програмування С++, можливості та засоби об’єктно орієнтованого програмування;

вміти: самостійно розробляти програмні додатки, застосовувати мову програмування С++ для розв’язання прикладних задач.

 

2. Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показника

Галузь знань (предметна область), напрям, спеціальність, рівень вищої освіти / освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3 Галузь знань (предметна область)

 

0508 – електроніка

(шифр і назва)

 

Напрям:

6.050801 Мікро- та наноелектроніка

 

Спеціальність:

7.04020402 Радіофізика і електроніка

 

 

Рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень)

 

бакалавр

 

Нормативна /

за вибором студента

Рік підготовки

1-й

 Індивідуальне завдання ___________

 

(назва)

 

Семестр

Загальна кількість годин

 

90

2-й

 

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

 

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 2

17 год.

 

Практичні, семінарські

34 год.

 

Лабораторні

 

 

Самостійна робота

39 год.

 

Індивідуальні завдання:

 

Вид контролю:

 

залік

 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 131

 

3. Виклад змісту навчальної дисципліни

 

Розділ 1. Синтаксис мови програмування С++.

 

Тема 1. Вступ. Історія розвитку мови програмування С++.

Вступ. Мета курсу та його зв’язок з іншими курсами. Структура курсу. Прикладний та теоретичний аспект програмування, їх взаємозв’язок. Екскурс в історію розвитку програмування. Структуроване та об’єктно-орієнтоване програмування.

Тема 2. Елементи й основні поняття мови C ++. Типи даних.

Символи, що використовуються для утворення ключових слів і ідентифікаторів.

Знаки нумерації та спеціальні символи. Керуючі та розділові символи. Керуючі послідовності.

Тема 3. Вирази та присвоювання.

Операнди та операції. Унарні операції. Перетворення типів при обчисленні виразів.

Тема 4. Оператори мови С ++.

Умовні оператори, оператори вибору switch, оператори циклу (for, while, do while), оператори переходу (break, continue, return, goto), порожній оператор.

Тема 5. Масиви.

Об’ява масиву, завдання типу елементів масиву та їх кількості. Операції з масивами. Робота з рядками.

Тема 6. Структури.

Об’ява структури. Об’єднання. Бітові поля. Змінні із змінною структурою.

Тема 7. Покажчики на об’єкти.

Механізм покажчиків на змінні і функції. Арифметика покажчиків.

Тема 8. Функції.

Об’ява функції. Параметри і аргументи функції. Модульність програми. Винос функцій у окремий файл.

 

Розділ 2. Прийоми програмування.

 

Тема 1. Ініціалізація даних.

Посилання. Посилання у якості параметрів функцій. Передача посилань на масиви до функцій.

Тема 2. Робота з динамічними об’єктами.

Виділення пам’яті у відповідність з типом покажчика. Виділення пам’яті під нетипізований покажчик. Динамічне виділення пам’яті під багатомірні об’єкти.

Тема 3. Застосування директив препроцесора.

Директиви для завдання констант, ключових слів, операторів та виразів, що використовуються в програмі. Приклади використання.

Тема 4. Об’єктно-орієнтований підхід до програмування. Класи.

Поняття класу. Клас як інструмент для створення нових типів. Приклади створення класів. Конструктор. Деструктор. Об’ява класу.

Тема 5. Успадкування. Інкапсуляція. Поліморфізм.

Основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування. Клас як інструмент для створення нових типів. Конструктор копіювання. Доступ до членів класу.

Тема 6. Шаблони функцій. Шаблони класів.

Визначення і використання шаблонів функцій і класів. Приклади застосування шаблонів.

Тема 7. Обробка виняткових ситуацій.

Реалізація обробки виключень у C++ з використанням блоків try, throw, catch.

Тема 8. Робота з файлами.

Функції роботи з файлами бібліотеки stdio.h . Робота з текстовими та бінарними файлами.

Тема 9. Робота з графікою.

Бітова карта поверхні вікна програми. Растрове зображення файлу або ресурсу. Робота з базовим класу TGraphic.

 

4. Структура навчальної дисципліни

 

Назви розділів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб.

інд.

с. р.

л

п

лаб.

інд.

с. р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Розділ 1. Сімейства та архітектура сучасних мікроконтролерів

Тема 1. Вступ. Історія розвитку мови програмування С++.

2

1

1

Тема 2. Елементи й основні поняття мови C ++. Типи даних.

3

1

1

1

Тема 3. Вирази та присвоювання.

3

1

1

1

Тема 4. Оператори мови С ++.

3

1

1

1

Тема 5. Масиви.

3

1

1

1

Тема 6. Структури.

3

1

1

1

Тема 7. Покажчики на об’єкти.

3

1

1

1

Тема 8. Функції.

3

1

1

1

Разом за розділом 1

23

8

7

8

Розділ 2. Програмування мікроконтролерів на мові високого рівня. Спряження мікроконтролерів з периферійними пристроями.

Тема 1. Ініціалізація даних.

2

1

1

1

Тема 2. Робота з динамічними об’єктами.

4

1

3

4

Тема 3. Застосування директив препроцесора.

 

2

1

1

1

      Тема 4. Об’єктно-орієнтований підхід до програмування. Класи.

6

1

5

6

      Тема 5. Успадкування. Інкапсуляція. Поліморфізм.

3

1

2

3

      Тема 6. Шаблони функцій. Шаблони класів.

4

1

3

2

      Тема 7. Обробка виняткових ситуацій.

3

1

2

2

      Тема 8. Робота з файлами.

6

1

5

6

      Тема 9. Робота з графікою.

6

1

5

6

      Разом за розділом 2

67

9

27

31

Усього годин

90

17

34

39

 

 

 

 

5. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Створення та налаштування проекту. Розробка програми з розгалуженням та циклами.

2

2

Розробка програми обробки одномірних масивів.

3

3

Розробка програми обробки двовимірних динамічних масивів.

4

4

Розробка програми роботи з рядками.

3

5

Розробка програм обробки багатовимірних динамічних масивів з використанням покажчиків.

5

6

Розробка класу текстового редактора. Робота з файлами.

8

7

Розробка класу для відображення графіків.

9

6. Самостійна робота

 

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Форма контролю

1

Вивчення синтаксису та понять мови програмування С++.

4

2

Вивчення принципів роботи з одновимірними та багатовимірними масивами.

3

3

Вивчення принципів роботи з динамічною пам’яттю.

3

4

Вивчення концепції об’єктно-орієнтованого програмування.

4

5

Вивчення функцій роботи з файлами.

4

6

Вивчення властивостей та методів класу для роботи з графікою.

4

7

Підготовка до практичних робіт

17

 

7. Індивідуальні завдання

 

8. Методи навчання

 

Засвоєння матеріалу по дисципліні забезпечується циклом лекцій та проведенням практичних робіт.

 

9. Методи контролю

1. По першому розділу проводиться (0,5 години) письмова контрольна робота. Контрольна робота оцінюється у 15 балів.

2. По другому розділу проводиться (0,5 години) письмова контрольна робота. Контрольна робота оцінюється у 15 балів.

3. На протязі семестру студенти виконують 7 практичних робіт, які сумарно оцінюються у 70 балів.

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти

 

Поточний контроль та самостійна робота

Сума

Розділ 1

Розділ 2

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

2

4

4

4

4

4

5

5

8

6

6

6

6

6

9

9

12

 


 

Шкала оцінювання

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру Оцінка за національною шкалою

для заліку

90 – 100

зараховано

70-89

50-69

1-49

не зараховано

 

11. Рекомендоване методичне забезпечення

 

Базова література

  1. Джефф Элджер, Библиотека программиста  C++. — Питер, 1999. – 320 с.
  2. Архангельский А.Я. Приемы программирования С++ Builder 6 и 2006 / А.Я. Архангельский. – М.: «Бином», 2006. – 991с.

 

Допоміжна література

  1.  William H. Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. ISBN 0-521-43108-5. 994 P.

 

Інформаційні ресурси

http://www.cplusplus.com/

Популярность: 9%

Рубрика: Рабочие программы ·  Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.