Білецкий Микола Миколайович

Автор: · Дата: 28 Май 2021 · Пока нет комментариев

  Білецкий Микола Миколайович

професор, доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу твердо тільної електроніки Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України.
Scopus ORCID

Закінчив радіофізичній факультет ХНУ ім. В. Н. Каразіна у 1971 р. З 1971р. по теперішній час працює в Інституті радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. В 1976 р. захистив кандидатську дисертацію, а у 1993 р. – докторську дисертацію. З 2005 р. – завідувач відділу твердотільної електро-ніки Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України.

М.М. Білецький – відомий вчений, що активно працює в галузі твердотільної електроніки. Він провів багато теоретичних досліджень із вивчення високочастотних явищ у різноманітних твердотільних середовищах – напівпровідниках, магнітних напівпровідниках, двовимірних електронних системах, фотонних кристалах і магнітних наноструктурах. М.М. Білецький передбачив нові типи поверхневих електромагнітних поляритонів у напівмагнітних напівпровідникових наноструктурах. Крім того, він вивчав ефекти спінової фільтрації електронного струму у шаруватих напівмагнітних напівпровідни-кових наноструктурах.

М.М. Білецький виконав цикл дуже цікавих робіт з вивчення високочастотних властивостей двовимірних електронних систем, які знаходились в умовах цілочисельного квантового ефекту Холла. В його роботах передба-чено можливість стрибкоподібної зміни групової швидкості двовимірних плазмонів зі збільшенням зовнішнього магнітного поля.

В останні роки М.М. Білецький розробляв теорію спін-поляризованого електронного транспорту у магнітоелектронних наноструктурах. Основна увага приділялася дослідженню гігантського магнітоопору та гігантського магнітоімпедансу тунельних магнітних переходів. Його дослідження стаціонарних я нестаціонарними електромагнітних явищ у однобар’єрних та двобар’єрних магнітних тунельних переходах суттєво поширюють фізичні уяви про механізми протікання спін-поляризованого електронного струму в маг-нітних матеріалах. Це дозволило розробити фізичну основу для створення нових типів спінтронних приладів.

М.М.Білецький бере активну участь у підготовці наукових кадрів. Він відповідально й результативно працює з науковими співробітниками, аспірантами та пошукувачами. Під керівництвом М.М.Білецького підготовлено й захищено чотири кандидатські дисертації. Він входить до складу екзаменаційних комісій з приймання кандидатських іспитів із спеціальностей “Радіо-фізика”, “Фізика твердого тіла”, з англійської мови. З 2009 р. М.М.Білецький на високому рівні читає курс лекцій «Електромагнітні властивості плазмоподібних середовищ» для студентів п’ятого курсу радіофізичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна.

М.М.Білецький має 164 наукові публікації, з них 2 монографії, 1 глава в монографії, 84 статті, понад 70 доповідей на міжнародних і вітчизняних наукових конференціях. Основні результати опубліковано в таких журналах, як Physical Review B, Journal of Applied Physics, Journal of Physics: Con-densed Matter, Физика твердого тела, Физика и техника полупроводников, Журнал технической физики, Радиофизика и электроника та ін.

У 1987 р. М.М.Білецький одержав премію НАН України ім. К.Д. Сине-льникова за цикл робіт “Поверхневі магнітоплазмові хвилі в напівпровідни-ках”. М.М.Білецький є членом редакції фахового наукового журналу “ Ра-діофізика та електроніка ”, який видається в ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН Укра-їни. Він бере активну участь у роботі спеціалізованої вченої ради К 64.052.04 при Харківському національному університеті радіоелектроніки.

З 1 жовтня 2000р. по грудень 2003р. М.М. Білецький керував роботою за проектом №1440 “Нові напівмагнітні напівпровідники: технологія, фізика, пристрої” Українського науково-технологічного центру. В 1997р., 2004р. та 2005р. він працював візит-дослідником в Лос-Аламоській Національній Ла-бораторії в США.

Основні праці

Монографії:
1. Белецкий Н.Н., Булгаков А.А., Ханкина С.И., Яковенко В.М. Плаз-менные неустойчивости и нелинейные явления в полупроводниках. Киев, На-укова думка, 1984, 192с.
2. Белецкий Н.Н., Светличный В.М., Халамейда Д.Д., Яковенко В.М. Электромагнитные явления СВЧ диапазона в неоднородных полупроводни-ках. Киев, Наукова думка, 1991, 216с.

Статті:
1. Белецкий Н.Н., Гасан Е.А. Поверхностные поляритоны в полупро-водниковых пленках с обедненными переходными областями// Физика твер-дого тела, 1996, т.38, №2, стр.460-470.
2. Aronov I.E., Beletskii N.N. Fundamental steps of the group velocity for slow polaritons in the two-dimensional electron gas in a high magnetic field// J.Phys.: Condens. Matter, 1996, v.8, No.27, pp. 4919-4936.
3. Aronov I.E., Beletskii N.N., Berman G.P., Bishop A.R. Collective elec-tromagnetic excitations in a double-layer two-dimensional electron system in a high magnetic field// Physical Review B., 1997, v.56, No.16, pp.10392-10403.
4. Averkov Yu.O., Beletskii N.N. Surface polaritons in a double two-layer two-dimensional electron system placed in strong magnetic field// Український фізичний журнал, 1997, т.42, №11-12, с.1408-1415.
5. Beletskii N.N., Berman G.P., Bishop A.R., Borisenko S.A. Surface po-laritons in a GaAs/AlGaAs heterojunction in a high magnetic field// J.Phys.: Condens. Matter, 1998, v.10, No.26, pp. 5781-5790.
6. Aronov I.E., Beletskii N.N., Berman G.P., Campbell D.K., Doolen G.D., Dudiy S.V. Frequency dependence of the admittance of the quantum point contact// Physical Review B., 1998, v.58, No.15, pp.9894-9906.
7. Beletskii N.N., Yakovenko V.M. Surface magnetoplasma waves in semiconductor structures// Український фізичний журнал, 1998, т.43, №11, С.1416-1424.
8. Белецкий Н.Н. Борисенко С.А. Влияние диссипации на свойства по-верхностных поляритонов в гетеропереходах GaAs/AlGaAs в квантующем магнитном поле// Физика твердого тела, 1999, т.41, вып.4. – С.705-711.
9. Белецкий Н.Н., Блудов Ю.В. Квантование спектра поверхностных поляритонов в электронно-дырочных сверхрешетках// Доповіді Національ-ної Академії наук Українию – 1999. – №12. – с.79-85.
10. Белецкий Н.Н., Борисенко С.А. Влияние квантующего магнитного поля на спектр и затухание поляритонов в двойных двумерных электронных системах// Физика твердого тела. – 2000, т.42, вып.8. – С.1479-1485.
11. Абдулкадыров Д.В., Белецкий Н.Н. Магнитосопротивление неста-ционарного магнитного туннельного перехода // Радиофизика и электроника. – 2009. – т. 14, № 2. – C. 190-197.
12. Абдулкадыров Д.В., Белецкий Н.Н. Туннелирование электронов через нестационарный потенциальный барьер // Радиофизика и электроника. – 2008. – т. 13, № 2. – C. 218-226.
13. Abdulkadyrov D.V., Abdulkadyrov V. A. Electron-Wave Phenomena in the Composite Semiconductor Structure // Telecomunications and Radio Engi-neering. -2008. –Vol.67. –P. 1871-1878.
14. Белецкий Н. Н. Гигантское магнитосопротивление двухбарьерных магнитных туннельных переходов / Н. Н.Белецкий, С. А.Борисенко // Ра-диофизика и электроника // Харьков: Институт радиофизики и электроники НАН Украины.-2010.-15,№2.- С. 83-86.
15. Abdulkadyrov D.V. Magnetoresistance of a nonstationary magnetic tunnel junction / D. V. Abdulkadyrov, N. N. Beletskii // Telecommunications and Radio Engineering – 2010.– 69, No.20 – P.1837-1849.
16.Белецкий Н. Н. Рассеяние электрона на плазменных колебаниях в структуре полупроводник-диэлектрик-полупроводник / Н. Н.Белецкий, С. И. Ханкина, В. М. Яковенко, И. В. Яковенко // Радиофизика и электро-ника // Харьков: Институт радиофизики и электроники НАН Украины.- 2010.- 15, №2.- С. 77-82.
17. Белецкий Н. Н. Взаимодействие поверхностных плазмонов с пото-ками заряженных частиц, проходящих через границу раздела сред / Н. Н.Белецкий, С. И. Ханкина, В. М. Яковенко, И. В. Яковенко // Журнал технической физики –2010. – 80- С. 120-125.

Рубрика: Співробітники ·  

Комментирование закрыто.