Нардід Олег Анатолійович

Автор: · Дата: 28 Май 2021 · Пока нет комментариев

 

Нардід Олег Анатолійович

доктор біологічних наук, професор.

Scopus PubMed

 

1947 р.н., заступник директора з наукової роботи Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, доктор біологічних наук, професор.

Закінчив Харківський державний університет (нині Харківський Національний університет ім. Каразіна) за спеціальністю «радіофізика і електроніка» в 1970 році. З 1973 по 1976 рік навчався в аспірантурі ІПКіК НАН України з відривом від виробництва. Працював на посадах молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії молекулярної кріобіофізики, провідного наукового співробітника, завідувача відділу кріобіофізики, а з 20l6 року заступника директора з наукової роботи Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України.

Професор Нардід О. А. на високому професійному рівні викладає авторські курси «Біосенсорика» та «Технологія мікробіосенсорів» студентам старших курсів двох кафедр факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем, керує літньою біомедичною практикою, курсовими й дипломними роботами студентів. Теми дипломних робот, виконаних під його керівництвом, виділяються актуальністю тематики й глибиною наукових розробок. Готовить кадри вищої кваліфікації. Під його науковим керівництвом захистили кандидатські дисертації 4 аспіранта, ще один – працює над дисертацією доктора філософії.

Наукова діяльність Нардіда О. А. тісно пов’язана з актуальною проблемою кріобіології – вивченням на молекулярному рівні механізмів кріопошкоджень і кріозахисту біологічних об’єктів в процесі низькотемпературного консервування, ролі в цих процесах білок-ліпідних взаємодій. Нардід О.А. на основі отриманих ним експериментальних даних розробив гіпотезу про можливі механізми кріозахисту біологічних об’єктів від гіперконцентрації солей, які виникають в результаті фазового переходу води до твердої фази в процесі заморожування, що дає можливість проводити цілеспрямований пошук кріозахистних сполук, які використовуються при кріоконсервуванні. Його дослідження направлені, зокрема, на пошук біофізичного тесту структурно-функціонального стану та біологічної ефективності компонентів фетоплацентарного комплексу людини. Нардід О.А. був науковим керівником ряду проектів, які фінансувалися на конкурсній основі Державним фондом фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки. В результаті виконання цих проектів були отримані наукові результати, що значно розширюють сучасні уявлення про молекулярні механізми адаптації біологічних структур до змін умов життєдіяльності організмів. Нардід О.А. був автором, основним виконавцем і координатором комплексного міжінститутського конкурсного проекту „Дослідження способів збереження стабільної активності біологічних датчиків при довгостроковому зберіганні” комплексної програми фундаментальних досліджень «Дослідження у галузі сенсорних систем та технологій». Отримані при виконанні цього проекту експериментальні дані дозволили розробити підходи для зберігання біосенсорів на основі глюкозооксидази при температурі рідкого азоту і при температурі -800С протягом одного року без суттєвого впливу на величину їх відгуку. На основі виготовленого обладнання відпрацьований технологічний процес довгострокового зберігання біосенсорів на основі глюкозооксидази, який дозволяє швидко і зручно проводити операції по заморожуванню, зберіганню і відігріву біосенсорів. Підготовлені та затверджені методичні рекомендації по довгостроковому зберіганню біосенсорів на основі глюкозооксидази під захистом кріопротекторних розчинів. Новизна розробки підтверджена патентом на винахід.

У 1979 році Нардід О.А. захистив кандидатську дисертацію за темою: “Радіоспектроскопічні методи дослідження міжмолекулярних взаємодій у розчинах солей деяких пара- і діамагнітних катіонів” за спеціальністю “молекулярна фізика”та отримав вчений ступінь кандидата фізико-математичних наук, а в 1990 р. – вчене звання «старший науковий співробітник» за спеціальністю «кріобіологія і кріомедицина». У 2012 р Нардід О.А. захистив докторську дисертаційну роботу за темою «Внутрiшньо- і міжмолекулярні взаємодії та їх роль у кріопошкодженні й кріозахисті біологічних структур» та отримав вчений ступінь доктора біологічних наук. У 2014 йому присвоєно вчене звання професора за спеціальністю “кріобіологія”.

Нардід О. А. є членом Вченої ради ІПКіК НАН України, являючись заступником голови, є членом секції Вченої ради «Теоретична кріобіологія», спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями «кріобіологія» та «кріомедицина», головою конкурсної комісії інституту, професором кафедри ЮНЕСКО з кріобіології. Він є автором і співавтором більш ніж 350 наукових публікацій, у тому числі – 15 патентів, 2 монографій, підручника, атласа ІЧ-спектрів кріопротекторів, методичних рекомендацій з кріоконсервування клітин донорської крові, затверджених МОЗ України. О.А. Нардід має індекс Гірша за Google Scholar – 9, за Scopus – 4, є автором і співавтором статей, опублікованих у журналах І та ІІ квартилів, зокрема у журналі «Cryobiology».

Основні наукові публікації:

1. Веркин Б. И., Моисеев В. А., Нардид О. А., Пушкарь Н. С. Комплексообразование полиэтиленоксидов с «биометаллами». – ДАН СССР, 1975, 224. Сер. Физическая химия, № 6, с. 1341-1344.
2. Моисее В. А., Нардид О. А. Исследование взаимодействия ионов Co2+ c молекулами полиэтиленоксида методом ядерного магнитного резонанса на протонах. – УФЖ, 1977, №3, с. 433-436.
3. Вишневская Г. П., Гумеров Ф. М., Нардид О. А., Моисеев В. А. Особенности спектров ЭПР и парамагнитная релаксация ионов Mn (II) в воднополиэтиленгликолевых растворах. I. Внутримолекулярная релаксация. – Ж. структ. химии, 1978, 19, С. 1020-1026.
4. Нардид О. А., Загнойко В. И., Моисеев В. А., Луговой В. И. Исследование состояния митохондрий при низких температурах методом ЭПР // Биофизика. – 1984.– Т. XXIX, вып. 2.– С. 342–343.
5. Zagnoiko V. I., Nardid O. A., Lugovoy V. I., Govorukha T. P. Relationship between the degree of lysosome and mitochondria structural changes on freeze-thawing and the release ofprotein synthesis inhibitor // Cryo-Letters. – 1985. – Vol. 6. – P. 151–162.
6. Межидов С.Х., Моисеев В. А., Нардид О. А. Влияние повышенных концентраций хлорида натрия и температуры на состояние цитозоля эритроцитов // Биофизика. – 1987.– Т. XXXII, вып. 3.– С. 528–529.
7. Моисеев В. А., Межидов С. Х., Нардид О. А. Исследование дегидратации эритроцитов методом спинового зонда // Биофизика. – 1989.– Т. XXXIV, вып. 6.– С. 993–996.
8. Belous A. M., Lugovoy V. I., Moiseyev V. A., Nardid O. A. Examination by fluorescence and EPR spectroscopy of the state of mitochondrial and lysosomal membranes upon freze-thawing // Cryobiology. – 1990. – Vol. 27, № 2. – P. 184–188.
9. Gulevsky A. K., Nardid O. A., Moiseyev V. A. Ionic permeability of erythrocyte membranes during freeze-thawing in different media // Cryo-Letters. – 1993. – Vol. 14, № 5. – P. 267–272.
10. Грищенко В.И., Межидов С. Х., Моисеев В. А., Нардид О, А. Влияние температуры и концентрации различных веществ на микровязкость цитозоля эритроцитов // Биофизика. – 1995. – Т.40, № 1. – С. 106–109.
11. Межидов С. Х., Нардид О. А., Моисеев В. А. Метод ЭПР-спинового зонда в исследовании проницаемости эритроцитов для криопротекторов // Биофизика. – 1996. – Т. 41, вып. 6. – С. 1278–1283.
12. Nardid O., Dyubko T., Repina S. A comparative study of the effect of freeze-thawing on peripheral and integral membrane proteins / Cryobiology. – 1997. – Vol. 34. – P. 107–113.
13. Nardid O. A., Dyubko T. S., Soloviova A. S., Zinchenko A. V. Influence of some polyols on erythrocyte cytoskeleton proteins // Cellular & Molecular Biology Letters. – 1998. – Vol. 3, № 2. – P. 187–188.
14. Nardid O. A., Dyubko T. S., Rozanova E. D., Naumenko E. I., Morozova T. F. A study of structural and functional state modification of certain proteins when exposed to low temperatures // Cryo-Letters. – 1999. – Vol. 20, № 5. – P. 283–286.
15. Нардід О. А., Горобченко О. А., Ніколов О. Т., Ліпіна О. В., Мошко Ю. О. Дослідження впливу низьких температур на сироватку кордової крові методом діелектрометрії надзвичайно високих частот // Фізіол. жур. – 2005.– Т. 51, № 5. – С. 56–60.
16. Грищенко В. І., Нардід О. А., Розанова К. Д., Щетинський М. І., Науменко Є. Й., Дзядевич С. В. Низькотемпературна стабілізація глюкозооксидази в складі біологічного сенсора // Біополімери і клітина. – 2006. –Т. 22, № 3. – С. 236–242.
17. Нардід О. А. Відновлення спінового зонда в оцінці життєздатності біологічних об’єктів / О. А. Нардід // Фізика живого. – 2008. – Т. 16, № 1. – С. 44–49.
18. Нардид Э. О., Розанова Е. Д., Цымбал Л. В., Зинченко А. В., Нардид О. А., Грищенко В. И. Состояние белков сыворотки кордовой крови после замораживания // Биофизика. – 2009. – Т. 54, Вып. 5. – С. 881–886.
19. Gorobchenko O. A., Gerodes A. G., Nardid O. A., Nikolov O. T. Nikolov Dielectric properties of human ovary follicular fluid at 9.2 GHz // Bioelectrochemistry. – 2010. – Vol. 79/2. – P. 193–197.
20. Cherkashina D. V., Tkacheva E. N., Somov A. V., Semenchenko O. A., Nardid O. A., Petrenko A. Y. Capacity of bioregulators of stem and progenitor cells to strongly affect liver redox-dependent processes // Rejuvenation research. – 2011. – Vol. 14, № 6. – P. 661–667.
21. Картель Н.Т., Иванов Л.И., Нардид О.А., Черкашина Я.О., Козлов А.В., Репина С.В. Оценка действия углеродных нанотрубок на митохондриальную активность клеток тканей различных органов методом спиновых зондов // Доповіді НАН України.- 2012.-№3.-С.138-143.
22. Nardid O.A., MI Schetinskey M.I., YV Kucherenko Y.V. Dimethyl sulfoxide at high concentrations inhibits non-selective cation channels in human erythrocytes // Gen. Physiol. Biophys. – Vol. 32, № 1. – P. 23–32.
23. Nardid O.A., Rozanova E.D., Naumenko E.I. Freeze-thawing induced structural and functional changes in glucose oxidase // CryoLetters. – 2014. – Vol. 35, Issue 2. – P. 114-118.
24. Nardid O.A., Repina S.V., Rozanova E.D., Cherkashina Y.О., Nardid E.O. Properties of aqueoussaline human placental extracts and their fractions after storage of placenta at various subzero temperatures // Journal of Experimental and Integrative Medicine. – 2015. – Vol. 5, Issue 4. – P. 172-177.
25. Нардид О.А., Черкашина Я.О., Иванов Л.В., Нардид Э.О., Ляпунов А.Н., Мамонтов В.В. Влияние пропиленгликоля и полиэтиленгликоля с молекулярной массой 1500 на микровязкость мембран эритроцитов // Проблемы криобиологии и криомедицины. – 2016. – Т. 26, №1. – С. 35–44.
26. Rozanova S.L., Narozhnyi S.V., Nardid O.A. Influence of freezing down to 77.15 K on structure and antioxidant power of some proteins // Low Temperature Physics. – 2017. – v. 43, No. 6. – P. 898–901.
27. Nardid О., Repina S., Bobrova E., Hovorova Yu., Narozhnyi S., Rozanova E. Benefical impact of human placenta extracts on erythrocyte membrane thermostability // Trakia journal of sciences. – 2018. – №3. – P.204-211.
28. Karachevtsev V.А., Kartel N.T., Ivanov L.V., Lyapunov A.N., Nardid O.A., Cherkashina Ya.О., Ivanov A.Yu. // Change in the Microviscosity of Erythrocyte Membranes and Proteins in Blood Plasma after Graphene Oxide Addition: The ESR Spectroscopy Study // Journal of Spectroscopy. – 2019. – P.1–8, Article ID 8083207.
29. Holovina K. M., Bobrova O. M., Kovalenko S. Y., Hovorova Y. S., Nardid O. A. Effect of ozonation on resistance of ovine and human erythrocytes to hypothermic storage // Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2021. – 12(1), 116–120.
30. Bobrova O., Naumenko Y., Shchetinskyi M., Narozhnyi S., Nardid О., Kalashnykova М., Shchetinska I. Low-Temperature Storage of Placenta Affects Anti- Inflammatory and Wound Healing Properties of its Extracts // Problems of Cryobiology and Cryomedicine. – 2022. – 32(2), 144–157.

Рубрика: Співробітники ·  

Комментирование закрыто.